Učitelství informatiky

Informatika je sice mladý vědní obor, ale stále výrazněji se promítá do světa kolem nás. Je proto bezesporu prospěšné, aby všichni žáci měli ve škole možnost se seznámit s jejími principy, nahlédnout do pozadí, podívat se pod pokličku ... Informatika neznamená jen umět ovládat počítač, či zvládnout použití nějaké konkrétní aplikace. Informatika je obor, který umožňuje porozumnět principům, které se uplatňují při návrzích počítačů, počítačových sítí,  aplikací. Pokud někdo rozumí principům, není pak pro něj problém naučit se používat konkrétní aplikace postavené na těchto principech, není pro něj problém se bezpečně chovat na internetu, při nákupu si dokáže vybrat vhodný počítač, dokáže specifikovat požadavky na informační systém, popsat (modelovat) problém tak, aby jeho řešení bylo snazší.

Pokud chceme, aby všichni žáci měli možnost se vhodným způsobem seznámit s informatikou, je potřeba kvalifikovaných učitelů, kteří jim toto zprostředkují. I didaktické výzkumy potvrzují, že role učitele je nezastupitelná, nelze jej  nahradit digitálními pomůckami nebo programy. Sebelepší výuková hra je jen nástroj v rukách učitele a její přínos pro žáky je závislý na učiteli. Učitelé se nemusí bát o budoucnost svého povolání. Povolání je to krásné, smysluplné, kreativní. 

Učitelství informatiky na MFF UK

Studium učitelství informatiky na matfyzu je specifické v tom, že studenti získají nejen odborné znalosti na vysoké úrovni, ale i dovednosti, které jsou potřebné pro komunikaci s lidmi, vedení týmů, schopnost vysvětlit myšlenku, někoho něco naučit. Na svoji odbornost se studenti částečně připravují i v kurzech se studenty odborné (neučitelské) informatiky. Společný je například základní kurz programování. Jiné odborné předměty jsou připravené naopak přímo pro budoucí učitele, takovým příkladem jsou Automaty a algoritmy pro učitele. Další předměty jsou velmi specifické pro rozvoj učitelských dovedností, sem patří například Psychologie nebo Rétorika a komunikace s lidmi. Dobrý učitel je nejen odborníkem ve svém oboru, ale k tomu také trochu psychologem, manažerem, kreativním umělcem nebo i hercem. Naši absolventi jsou na trhu práce velmi ceněni. Absolvent učitelství na MFF si práci neshání, ale ředitelé škol se shání po našich absolventech. Většina studentů již během studia učí na částečný úvazek na nejrůznějších školách a to včetně velmi prestižních středních škol. 

Učitelství informatiky můžete na matfyzu studovat pouze v kombinaci s dalším předmětem a to v kombinaci s matematikou nebo fyzikou. Učitelem se stanete po absolvování tříletého bakalářského studia a dvouletého navazujícího magisterského. Poté získáte titul Mgr. Pokud vás zajímá výzkum v oblasti pedagogických věd, můžete pokračovat v doktorském studiu a po jeho absolvování máte právo za svým jménem uvádět titul Ph.D.

Jelikož si myslíme, že fyzika  a informatika mají spolu mnohé společné, nabízíme od školního roku 2023/24, kromě tradiční kombinace s matematikou, také kombinaci fyzika-informatika. Pověst o obtížnosti studia matematiky na matfyzu je pro některé zájemce odstrašující, a nyní je tu tedy možnost studia učitelství informatiky bez kombinace s matematikou. Navíc se jedná o dvě aprobace s největším nedostatkem učitelů v českém školství. Při studiu učitelství fyzika-informatika se sice matematice  úplně nevyhnete, ale v povinném základu je jí jen nezbytné minimum. Zkrátka, fyzik musí umět derivovat a informatik musí vědět, jak vynásobit matice. 

Oficiální názvy studijních programů učitelství s informatikou

Oficiální názvy mohou svádět k některým mýtům

Přijímací zkoušky

Abyste mohli být přijati, musíte se nejprve ke studiu přihlásit, což znamená vyplnit elektronickou přihlášku na vybraný obor.

Pokud jste na MFF nikdy nestudovali, musíte se nejprve registrovat  a zadat registrační email. Tímto email se budete hlásit do Studijního informačního systému, dokud vám po přijetí nebude přiděleno vaše přihlašovací jméno.  Na váš registrační mail vám také budou chodit i další informace ze studijního oddělení, tak volte pečlivě adresu, kterou pravidelně čtete. Pokud se při vyplňování přihlášky dostanete do úzkých, může vám pomoci modrý otazník s nápovědou na stránkách s přihláškou. Všem uchazečům doporučujeme projít si stránku s často kladenými dotazy k přijímacímu řízení, kde se dozvíte, zda splňujete podmínky na prominutí přijímací zkoušky a pokud ano, jak o něj požádat a jak svůj požadavek doložit.

Všechny důležité informace k přijímacímu řízení, včetně důležitých termínů,  najdete na speciální stránce.

Pro všechny bakalářské studijní programy je přijímací zkouška jednotná a jejím obsahem jsou úlohy ze středoškolské matematiky, na jejichž vypracování má uchazeč 75 minut. Maximální počet bodů je 100 a k přijetí stačí získat 40 z nich. V přípravě vám mohou pomoci úlohy z minulých let. Nezapomeňte si na stránce zvolit přijímačkové příklady k bakalářskému studiu.

Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia jsou prominuty všem absolventům příslušného bakalářského programu na naší fakultě. Ale pozor, i na navazující magisterské studium je potřeba se přihlásit a o prominutí přijímací zkoušky požádat.

Studium

Během studia plníte povinnosti (zápočty, zkoušky, ...) z různých předmětů. Některé předměty jsou povinné, povinně volitelné nebo volitelné. Jednotlivá studia (Bc, NMgr, DS) končí státní závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce. Před přihlášením se k závěrečné zkoušce musíte mít splněné všechny povinné předměty a dostatek kreditů za splnění povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů. Svůj studijní plán si můžete sestavit sami, stačí jen dodržet předepsané souvislosti, například že předmět Programování 1 si musíte zapsat dříve, než předmět Programování 2. Pokud nechcete podrobně zkoumat všechna pravidla a řešit kolize ve svém rozvrhu, tak je pro vás připraven "doporučený průběh studia", který zaručuje nejen dodržení všech pravidel, ale navíc máte zaručen i rozvrh všech předmětů tak, aby nedošlo k jejich překryvu.

Při prohlížení studijních plánů je dobré vědět, že maior se označuje program, který je uveden v kombinaci na prvním místě a minor je ten na druhém místě. Oba studijní plány se liší v tom, kam jsou zařazeny předměty společného základu, jako jsou tělocvik, angličtina, obecné předměty učitelství.

Odpovědi na otázky

Potřebujete se na něco zeptat?
Pokud se váše otázky týkají učitelství informatiky tak pište na adresu ui@mff.cuni.cz
Pokud přijímacích zkoušek, tak použijte adresu andrea.kadlecova@matfyz.cuni.cz