Pracoviště

KSVI

Katedra softwaru a výuky informatiky

Zástupce vedoucího katedry

doc. RNDr. Tomáš Dvořák, CSc.

Tajemník katedry

RNDr. Tomáš Holan, Ph.D.

Sekretářka katedry

Mgr. Radmila Hacklová

Sekretářka katedry

Kateřina Hegrová

Katedra softwaru a výuky informatiky zajišťuje výuku základních kurzů programování ve studijních programech Informatika i Matematika.

Katedra garantuje učitelské studium informatiky a studijní obory zaměřené na počítačovou grafiku, vývoj počítačových her a počítačové vidění v magisterském, doktorském a od akademického roku 2019/20 i v bakalářském studijním programu.

Na pracovišti působí Skupina počítačové grafiky, Skupina počítačových her a Laboratoř studií pokročilého multimediálního vzdělávání.

KAM

Katedra aplikované matematiky

Zástupce vedoucího katedry

prof. RNDr. Martin Loebl, CSc.

Tajemník katedry

RNDr. Jana Maxová, Ph.D.

Sekretářka katedry

Petra Příhodová

Výzkumné a pedagogické aktivity Katedry aplikované matematiky (KAM) jsou soustředěny na optimalizaci a operační výzkum, geometrii a topologii, teorii grafů, algoritmů a matematických struktur a příbuzné obory.

KAM klade důraz na informatický a matematický výzkum na světové úrovni a pravidelně aktualizuje své pedagogické aktivity pro bakaláře, magistry a doktorandy podle nových trendů. Magistři a doktorandi KAM se tradičně zapojují do mezinárodní vědecké práce za podpory řady prestižních grantů, českých i evropských, které koordinují členové KAM.

KAM zajišťuje výuku základních kurzů diskrétní matematiky, optimalizace, algebry a matematické analýzy a její členové vyučují také nové trendy v geometrii a algoritmické teorii her či v algoritmech a datových strukturách.

KDSS

Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů

Vedoucí katedry

prof. Ing. Petr Tůma, Dr.

Zástupce vedoucího katedry

prof. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.

Sekretářka katedry

Petra Novotná

Výzkum i výuka na Katedře distribuovaných a spolehlivých systémů se soustředí na vývoj spolehlivého softwaru pro distribuovaná prostředí: od kyberfyzických systémů a internetu věcí až po cloud. Výzkum zahrnuje pokročilé metody pro návrh architektury softwaru a jeho adaptaci, modelem řízený vývoj a testování, formální verifikaci softwaru či měření a modelování výkonnosti.

Katedra aktivně spolupracuje s akademickými i průmyslovými partnery na národní i mezinárodní úrovni a zajišťuje vybrané kurzy pro studenty bakalářského i magisterského studia.

KSI

Katedra softwarového inženýrství

Zástupce vedoucího katedry

doc. RNDr. David Hoksza, Ph.D.

Tajemník katedry

RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.

Sekretářka katedry

Eva Mládková

Katedra softwarového inženýrství se zaměřuje na výuku a výzkum v oblasti softwarových a databázových systémů a jejich aplikacemi. Na pracovišti působí několik výzkumných skupin, které se zabývají tématy od multimediálního vyhledávání, doporučovacích systémů, technologií propojených dat na webu, velkých dat, bioinformatických aplikací až po cloud computing a vysoce výkonné paralelní systémy. Výzkum probíhá v rámci národních i evropských projektů základního výzkumu, aplikovaného i smluvního výzkumu. Katedra zajišťuje pro bakalářské a magisterské studenty kurzy v rámci programů softwarového a datového inženýrství.

KTIML

Katedra teoretické informatiky a matematické logiky

Zástupce vedoucího katedry

doc. Mgr. Petr Gregor, Ph.D.

Tajemník katedry

RNDr. Jan Hric

Sekretářka katedry

Petra Novotná

Katedra teoretické informatiky a matematické logiky se zaměřuje na výzkum v oblastech automatizovaného plánování, reprezentace znalostí, booleovských funkcí, robotiky, dolování dat, strojového učení, neuronových sítí, přírodou inspirovaných výpočtů, inteligentních sítí a paralelních a distribuovaných výpočtů. Výzkumné činnosti zahrnují jak teoretické aspekty těchto oblastí, tak jejich praktické aplikace.

Katedra je v úzkém výzkumném kontaktu s místními i mezinárodními partnery a odpovídá za vybrané kurzy pro studenty bakalářského i magisterského studia.

SISAL

Středisko informatické sítě a laboratoří

Vedoucí střediska

RNDr. Libor Forst

Zástupce vedoucího střediska

Mgr. Josef Šimůnek

Tajemník střediska

Mgr. Lenka Forstová

Sekretářka střediska

Mgr. Radmila Hacklová

Středisko informatické sítě a laboratoří zajišťuje technický provoz informatické sítě a chod laboratoří (správa stanic, zřizování účtů apod.). Pracoviště rovněž zaštiťuje výuku vybraných kurzů.

ÚFAL

Ústav formální a aplikované lingvistiky

Zástupce ředitele ústavu

prof. RNDr. Jan Hajič, Dr.

Tajemník ústavu

RNDr. Jiří Mírovský, Ph.D.

Vedoucí sekretariátu

PhDr. Mgr. Iva Doušová

Sekretářka ústavu

Ing. Veronika Fišerová

Ústav formální a aplikované lingvistiky je výzkumným a pedagogickým pracovištěm, které se zabývá nejrůznějšími tématy z oblasti zpracování přirozeného jazyka, počítačové lingvistiky a jazykových technologií. Je součástí mnoha vědeckých projektů jak na národní, tak na mezinárodní úrovni.

v bakalářském programu Informatika zajišťuje ÚFAL výuku v rámci zaměření Umělá inteligence, v navazujícím magisterském programu realizuje studijní program Informatika - Jazykové technologie a počítačová lingvistika a v doktorském studiu program Matematická lingvistika. Veškerá výuka je vedena v češtině a v angličtině. Pracoviště je také členem evropského magisterského programu LCT EU.

IÚUK

Informatický ústav Univerzity Karlovy

Zástupce ředitele ústavu

doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D.

Tajemník ústavu

RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D.

Sekretářka ústavu

Petra Milštainová

Hlavní náplní Informatického ústavu Univerzity Karlovy je výzkum v oblasti teoretické informatiky, včetně vytváření potřebného zázemí a poskytování trvalé podpory pro vědecko-organizační činnost, s důrazem na zapojení do velkých výzkumných projektů a dalších aktivit na celouniverzitní a mezinárodní úrovni. Ústav se podílí na zajištění doktorského studijního oboru 4I4 Diskrétní modely a na výuce řady povinných předmětů a výběrových přednášek doktorského, magisterského a bakalářského studia z oblasti teoretické informatiky a diskrétní matematiky, zejména z teorie algoritmů, teorie grafů, matematické analýzy, optimalizace a datových struktur.