Zápis z jednání Kolegia informatické sekce dne 16. září 2021

Přítomni: T. Dvořák, Koucký, Loebl, Mrázová, Sgall, Skopal, Tůma, Vidová Hladká
Hosté: Kolman a Čepek (od bodu 8)
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (24. 6.) - bez připomínek.

 2. Kolegium sekce schvaluje výběrová řízení na OA KSI s podzimní uzávěrkou a na OA KDSS, KSI, KTIML, IUUK s uzávěrkou v lednu. Na jaře plánujeme výběrová řízení na vedoucí KSVI, KDSS, KTIML a SISAL, dále je třeba výhledově počítat s posílením pro výuku učitelských oborů a OA KAM.

 3. Proděkan Sgall připomněl přípravu záměru pro Cooperatio, výběr excelentních výsledků, a evidenci postdoktorandů.

 4. Do komise pro cenu děkana za Bc. a Mgr. práce kolegium schvaluje docenty O. Čepka, P. Töpfera a P. Parízka.

 5. Proděkan Sgall připomněl, že bude třeba připravit přehled akcí navrhovaných pro podporu RSJ v roce 2022.

 6. Proděkan Sgall shrnul výsledky schůzky k přípravě rekonstrukce rotundy.

 7. Proděkan Sgall připomněl čerpání investic a další provozní záležitosti.

 8. Proděkan Sgall shrnul nadcházející změny ve výuce učitelství. Chystá se úprava učitelské akreditace od ak. roku 22/23, k tomu bude svolána zvláštní schůzka proděkanem Kuboněm. Připravuje se otevření kombinace učitelství I+F od ak. roku 23/24. Chystá se také nový kurs DVVP pro učitele 1. stupně. V návaznosti na tyto změny je třeba jednak počítat s personálním posílením KSVI a jednak vyřešit některé rozvrhové problémy.

 9. Proběhla diskuse o různých aspektech výuky v nadcházejícím semestru:
  - VUSové: 10 kroužků je pokryto loňskými VUSy, chybí pokrýt 6–7 kroužků. Vedoucí pracovišť byli vyzváni k oslovení vhodných pedagogů. Možnosti jednotlivých pracovišť jsou různé, rovnoměrná zatížení pracovišť by mělo přihlížet k velikosti pracovišť.
  - Zajištění výuky: Díky vzájemné výpomoci mezi pracovišti se podařilo pokrýt všechna cvičení v prvním ročníku (počet kroužků meziročně vzrostl ze 13 na 17) až na jedno cvičení z Algoritmizace (stalo se po kolegiu: poslední cvičení už je též pokryto).
  - Opravování DÚ: Informatická sekce plánuje v tomto semestru pilotní projekt rozdělení výuky mezi cvičícího a studentského pomocníka (což může být i student vyšších ročníků bakalářského studia). Role pomocníka spočívá v opravování DÚ, konzultacích k řešením DÚ a komunikaci v mailing listu předmětu. Pilotně bude tento koncept ověřen v předmětech Operační systémy a Programování v jazyce C#.
  - Beseda: V úterý 14. 9. proběhla beseda o specializacích za účasti cca 50–60 studentů nastupujících do druhého ročníku. Každý koordinátor specializace představil během cca 5 minut svoji specializaci a zbytek besedy vyplnila diskuse (Q&A).
  - Distanční výuka: Kolegium sekce se dohodlo, že čistě distanční kroužek nebude u studia v češtině organizovat. Studentů, kteří studují v českém studiu a již avizovali, že začátek semestru kvůli cestovním omezením nestihnou, je zatím málo a i u nich je naděje, že během října přijedou a budou se moci do prezenční výuky zapojit.
  - Nahrávání přednášek: Přednášky mohou běžet v hybridním režimu (prezenční výuka, která je zároveň streamována a nahrávána), ale je v pořádku i režim čistě prezenční, pokud přednášející zpřístupní studentům nahrávky daného předmětu z minulého akademického roku.

Zapsali: Sgall a Čepek