Zápis z jednání Kolegia informatické sekce dne 24. června 2021

Přítomni: T. Dvořák, Forst, Koucký, Loebl, Mrázová, Sgall, Skopal, Tůma, Vidová Hladká
Hosté: Rokyta (od bodu 8), Nyklová (od bodu 10), Nečaský (celý průběh)
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (20. 5.) včetně později schválených bodů per rollam – bez připomínek.

 2. Proběhla diskuse o nákupech ICT, pokyny pro nákupy přes rámcovou smlouvu budou vydány, jakmile bude patřičně upraven SW. Investice jsou letos psané přímo na pracoviště a lze je již čerpat.

 3. Kol. Sgall a Forst informovali o průběhu schůzky se SB a proděkanem Skrbkem ohledně prostorů pro sklady a dílny. Pro pracovníky sekce z ní vyplynul úkol zredukovat a řádně označit uložený materiál v ochozu za rotundou.

 4. Proděkan Sgall požádal o revizi využívání pracovních míst doktorandů na půdě, aby po nástupu nových doktorandů byla místa využita v souladu s dříve schváleným rozdělením mezi pracoviště.

 5. Přestavba rotundy bude v létě pokračovat projekčními pracemi.

 6. V anglickém studiu otevíráme specializace Obecná informatika, Databáze a web a Umělá inteligence.

 7. Proděkan Sgall vyzval k vypsání dostatečného počtu zkouškových termínů v červenci.

 8. Pro zabezpečení cvičení v ZS se snažíme hledat učitele i mimo sekci.

 9. Z diskuse k bodu 7 se rozvinula diskuse o osudu přijímacích zkoušek. Kolegium se kloní k názoru zkoušky zachovat, ovšem s pečlivou kontrolou náročnosti otázek.

 10. Kol. Nyklová má po skončení administrace řady projektů několika OP kapacitu se věnovat podpoře podávání projektů v různých grantových agenturách pro pracovníky sekce.

 11. Pro sekci jsme letos bohužel nezískali ani jeden projekt PRIMUS.

 12. Žadatelé o MCSA-IF se musí do 1. 8. registrovat do systému RUK (https://cuni.cz/UK-11156.html). Žadatelé o ERC se musí do 22. 8. registrovat do systému RUK pipeline a předložit podklady na zářijovém workshopu.

 13. Výběrová řízení na AP1 proběhnou o prázdninách, je třeba sestavit komisi. Kolegium odsouhlasilo zvýšení garance na 15 tis. Kč v prvním a 12 tis. Kč ve vyšších ročnících studia.

 14. Posluchárna N1 ponese jméno J. Matouška. Slavnostní otevření a navazující vědecký program bude v pátek 1. 10. odpoledne.

 15. Pan děkan informoval o realizaci rozhodnutí fakulty přistoupit k univerzitnímu tenantu M365. Všichni akademičtí pracovníci a pracovníci děkanátu mají přístup k licenci A3, ostatní si musejí požádat.

 16. Proběhla diskuse o připravovaném kariérním řádu UK. Závěrem je naděje, že bude možné konkrétní realizaci do značné míry ovlivnit patřičným výnosem děkana.

 17. Pan děkan informoval, že se pravděpodobně podaří povolit provádění povinných lékařských prohlídek i mimo smluvní polikliniku.

Zapsal: Forst