Zápis z jednání Rady Progresu Q48 dne 21. ledna 2021

Přítomni: Barták, Čepek, Hajič, Koucký, Kratochvíl, Loebl, Pokorný, Sgall, Skopal, Tůma; jednání proběhlo distančně
Hosté: T. Dvořák, Lopatková, Vidová Hladká
 1. J. Sgall shrnul dosavadní postup hodnocení UK a projednávání nových programů Cooperatio.

 2. Struktura vědní oblasti Informatika / Computer Science. Rada široce diskutovala zejména otázku, jak zdůraznit přítomnost oboru umělá inteligence ve výzkumu naší sekce. Po zvážení mnoha aspektů se rozhodla nepromítat ho přímo do názvu některého oboru, a to zejména s ohledem na to, že metody umělé inteligence se prolínají všemi obory. Toto propojení je nutné zdůraznit v nástinu koncepce vědní oblasti, který budeme připravovat. Rada progresu souhlasí s dělením vědní oblasti na tři obory obdobně jako v hodnocení UK. V souladu se zavedenými mezinárodními zvyklostmi a taxonomií a s ohledem na aktuální vědecká témata pěstovaná na informatické sekci navrhuje následující změny názvů oborů:
  - "Software Systems" přejmenovat na "Software and Information Systems".
  - "Mathematical Linguistics" přejmenovat na "Computational Linguistics".

 3. Rada porogresu souhlasí s účastí FF na vědní oblasti Computer Science v oboru Computational Linguistics. Spolupráce reálně existuje a podporujeme ji do budoucna.

 4. Rada progresu s ohledem na současné zaměření, spolupráci a perspektivu rozvoje skupin doporučuje:
  - Účast MFF na vědní oblasti Linguistics.
  - Účast MFF na vědní oblasti Didactics v oboru Science Education.
  - Zapojení skupin bioinformatiky a výpočetních neurověd do příslušné vědní oblasti dle finální vybrané varianty členění (Biology, Neurosciences a/nebo Biomedical Sciences).

 5. Rada progresu vzala na vědomí Závěrečnou zprávu hodnocení UK. Naše připomínky z reakce na oborovou zprávu nebyly příliš zohledněny. Trvají zejména dvě výhrady. První je k zařazení oboru matematická lingvistika – dle našeho názoru je zahrnutí této oblasti do informatiky vhodné. Druhá výhrada je k doporučení snížení počtu PhD studentů – rada se domnívá že současný počet není dostatečný a jeho navýšení je vhodné zejména v softwarových oblastech. Souhlasíme ovšem s důrazem na kvalitu studentů a délku jejich studia. Stejně tak řada dalších doporučení je podnětných. Rada nepovažuje za nutné formulovat obsáhlejší odpověď na hodnocení.

Zapsal: Sgall