Zápis z jednání Kolegia informatické sekce dne 17. prosince 2020

Přítomni: T. Dvořák, Forst, Koucký, Loebl, Lopatková, Mrázová, Sgall, Skopal, Tůma
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (12. 11.) - bez připomínek.

 2. Byla schválena změna harmonogramu školního roku (prodloužení zkouškového a posun LS).

 3. Proběhla diskuse o zkoušení v ZS. Většina kolegia se shoduje, že preferuje distanční formu.

 4. Proběhla diskuse o zkoušení SZZ.

 5. Proběhla diskuse o komisionálním zkoušení. Podpora v SISu se připravuje, ale momentálně není k dispozici. Bez ní není reálné v prvním ročníku zaručit, že examinátoři budou vědět o každém studentovi, který by měl být zkoušen komisí.

 6. Fakulta hledá promotéry. Preferovaná je znalosti latiny.

 7. Proběhla diskuse o nové funkci koordinátora oblasti vzdělávání. Kolegium se shodlo, že pro PhD. studium oslovíme stávající garanty.

 8. Při akreditaci jsme kvůli jednoduššímu uznávání nezměnili kódy předmětů. Tam, kde se změnil počet kreditů, to nyní přináší problémy.

 9. Jsou vypsaná výběrová řízení na AP1. Do komise budou jmenováni vedoucí pracovišť.

 10. Je třeba dořešit čerpání grantů, včetně přeúčtování na kofinancovacích podúčtech. Řešitelé grantů, kteří prodlužují řešení končícího grantu, musejí podávat průběžnou zprávu. Podrobnější pokyny dostanou vedoucí pracovišť i řešitelé.

 11. Vedoucí pracovišť mohou letos v odůvodněných případech povolit převod dovolených do příštího roku. Zprávu se zdůvodněním převodů za pracoviště následně podají děkanovi.

 12. Fakultní platební karty se nesmějí používat na nákupy, protože případné poplatky obchodníka nejsou uznatelným nákladem.

 13. Komerční banka změnila způsob autorizace plateb, u fakultních karet je třeba vše nastavit podle současných pravidel.

 14. Významné rozdíly oproti ohlášeným předpokladům čerpání je nutné poslat proděkanu Sgallovi.

 15. SISAL dal k dispozici prostor po dílně Davida Obdržálka v přízemí. Kolegium sekce souhlasí s převedením na KSI. Kolegium také souhlasí s dříve předjednaným převodem robotické místností ve 2. PP na KSVI.

 16. Náhradou Progresu bude program Cooperatio. Financování bude po fakultách, obdobně jako u stávajících Progresů. Nebudou menší mezifakultní projekty.

 17. Jako hodnotitelé pro granty START byli potvrzeni kol. Zdeněk Dvořák a Petr Hnětynka. V grantech asi 300 % převis, takže lze očekávat úspěšnost zhruba na úrovni 30 %.

 18. Na lednové VR bude profesorská přednáška Zdeněk Dvořáka a bude se projednávat návrh na Donatio a změna ředitelky ÚFALu.

 19. V GAČR došlo/dojde ke spojení panelů M a I. Naše výsledky: 2 granty, 1 mezinárodní, od druhého pololetí může dojít k dodatečnému financování některých dalších projektů.

Zapsal: Forst