Zápis z jednání Kolegia informatické sekce dne 12. listopadu 2020

Přítomni: T. Dvořák, Forst, Koucký, Loebl, Lopatková, Mrázová, Sgall, Skopal, Tůma
Hosté (na příslušné body): Čepek, Jaroš, Kuboň, Kulich, Schmidtová, Švandelík, Töpfer
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (15. 10.) - bez připomínek.

 2. Koordinátorem oblastí vzdělávání informatika v Mgr. studiu bude kol. Töpfer.

 3. Proběhla dlouhá diskuse o iniciativě zavedení vedoucích učitelů skupin. Kolegium se spíše kloní k názoru iniciativu podpořit a cca po dvou letech vyhodnotit. Také padl návrh na změnu názvu na „poradce“.

 4. Uvažuje se o změnách organizace harmonogramu školního roku – prodloužení zkouškových období a posunu letního semestru.

 5. Proběhla diskuse o příčinách vysokého počtu studentů, kteří nedokončí studium, o jeho příčinách a důsledcích. Proběhla diskuse o přestupech mezi obory.

 6. Architekt Jaroš představil další verzi návrhu na úpravu rotundy,

 7. Kolegium schválilo dodatečné investice: server pro KAM+IUUK, tiskárnu na společný sekretariát kateder a proděkana a vybavení budoucí serverovny CETIN.

 8. Kolegium sekce schválilo podklady pro odměny dle návrhu proděkana Sgalla.

 9. Kolegium sekce projednalo návrhy na obměnu zástupců v panelech GAČR. Návrhy je třeba dodat na OVZS do 25. 11.

 10. Kolegium sekce podporuje udělení ceny v soutěži Nadačního fondu B. Bolzana práci kol. Balka.

 11. Proděkan Sgall upozornil vedoucí pracovišť na nutnost zkontrolovat čerpání grantů a dovolených a dále doplnit odměny za cvičení pro asistenty AP1 a stipendia pro ostatní cvičící studenty.

 12. Proběhla diskuse o ESSS. Pro vzdálené podepisování je nutné si zřídit VPN.

 13. Připravuje se koncepce nových Progresů (2022-6). Snahou je posílit mezioborové projekty zacílené na obory, nebudou současné bonifikace.

 14. Proběhla diskuse o formě DOD. Kolegium podpořilo myšlenku on-line formy, je ale třeba nahrávky pořídit profesionálně.

Zapsal: Forst