Zápis z jednání Kolegia informatické sekce dne 15. října 2020

Přítomni: T. Dvořák, Forst, Koucký, Loebl, Lopatková, Mrázová, Sgall, Skopal, Tůma
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (17. 9.) - bez připomínek.

 2. Proběhla diskuse o stavu distanční výuky. Zatím nejsou zásadní problémy, v některých učebnách jsou navrhovány drobné úpravy. Nejasnosti přetrvávají ohledně nahrávání cvičení, je třeba buď nahrávat vystoupení vyučujícího anebo dát k dispozici dostatečné materiály jiným způsobem.

 3. Proběhla rozsáhlá diskuse o nově navrhované funkci koordinátorů vědní oblasti, jak o její náplni, tak i o možných kandidátech. Funkce se kolegiu jeví jako potřebná zejména kvůli různým úkolům spíše administrativního charakteru.

 4. Proběhla diskuse o pracovním materiálu o vedoucích učitelích studijních skupin. Materiál proberou vedoucí na katedrách, organizaci dobrovolníků bude koordinovat garant Bc. programu spolu se SKAS. Diskuse o tomto a předchozím bodu bude pokračovat na příštím jednání kolegia za přítomnosti studijních proděkanů.

 5. Koordinátor anglického studia v návaznosti na vyšší počty nastupujících studentů navrhuje v příštím roce zvýšit počet stipendií v anglickém studiu na 3 pro bakalářské studenty a 2 pro magisterské. Kolegium souhlasí.

 6. Kolegium schválilo návrhy na cenu Jaroslava Jirsy za učebnici a na cenu rektora za bakalářskou práci. Termín pro návrhy na Cenu Wernera Siemense je 12. 11.

 7. Kolegium sekce schválilo seznam akcí RSJ pro příští rok.

 8. Je třeba se pokusit vyčerpat z grantů zbývající peníze, do příštího roku nelze převádět více než FÚUP ve výši 5 %. Vedoucí by měli do 31. 10. zkontrolovat i ostatní rozpočty a připravit odhad čerpání provozu a Progresu ke konci roku. Je třeba připravit podklady na odměny z Progresu.

 9. Je třeba změnit podpisové vzory na katedrách tak, aby příkazce byl řešitel projektu či vedoucí pracoviště (dle typu prostředků).

 10. Je třeba připravit návrhy obměny našich zástupců pro panely GAČR.

 11. Výběrová řízení na schválené akademické pozice byla vypsána.

 12. Naši kandidáti do vědecké rady souhlasili s nominací a budou navrženi akademickému senátu.

 13. Kol. Lopatková navrhla, aby obecná část školení BOZP probíhala pod odborným vedením a její opakování dle zákona hlídala nějaká aplikace podobně jako třeba u školení řidičů. Teprve specifickou část týkající se pracoviště by zajišťovali vedoucí.

 14. Další kolegium bude 12. 11. od 8:30.

Zapsal: Forst