Zápis z jednání Kolegia informatické sekce dne 30. dubna 2020

Přítomni: T. Dvořák, Forst, Koucký, Loebl, Lopatková, Mrázová, Sgall, Skopal, Tůma
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (9. 4.) - bez připomínek.

 2. Proběhla diskuse o rozpočtu. Schválený rozpočet MFF má nárůst oproti loňsku, ale není jasné, zda nedojde na podzim ke zpětnému krácení. Momentálně jsou zakázané odměny, zvyšování mezd a velké investice. Předpokládá se, že ve druhém pololetí bude možné vyplatit odměny i za náročný letní semestr. Kolegium plně podporuje vyplacení těchto odměn v co nejbližším termínu. Rozpočet sekce byl schválen (9 pro).

 3. UK zavádí novou grantovou soutěž. Bude se jednat o velké projekty pro doktorandy, jednou z podmínek bude dlouhodobý výjezd do zahraničí.

 4. Proběhla diskuse o kofinancování grantů GAČR. Mělo by se používat tam, kde rozdíl deklarovaného a skutečného platu je výraznější.

 5. Kol. Volec byl jmenován do rady GAUK.

 6. Od 1. 5. je třeba upravit platy AP1, proděkan Sgall a následně vedoucí pošlou podklady.

 7. Vyšly směrnice rektora a děkana o práci z domova. Pro tento benefit bude nutné sepsat dodatek ke smlouvě a dohodu s přímým nadřízeným. Týká se zejména pracovníků na OPVVV a THP.

 8. VR 6. 5. bude probíhat distančně, bude veřejná, hlasování bude mailem.

 9. V IMPAKTu jsou pořád nedodělky. Odložené slavnostní otevření se v tuto chvíli očekává v červnu.

 10. Proběhla diskuse o plánování výuky na příští rok. Vzhledem k prominutým přijímacím zkouškám zatím není jasné, kolik studentů nastoupí do prvního ročníku. Je tedy třeba plánovat personální zajištění dvou paralelek v prvním ročníku.

 11. Proběhla diskuse o formách zkoušení v LS, zjm. o formě písemek. Možností by bylo zkoušení najednou ve více posluchárnách, pokud by se tam instalovaly kamery. Další možností je využít IMPAKT, jehož seminárky jsou už v SISu. Tam by bylo rovněž možné zkoušet ve více místnostech najednou, protože je lze kontrolovat z chodby.

 12. Proběhla diskuse o SZZ, pravděpodobně budou probíhat primárně prezenční formou, zatím jsou v plánu na konec června.

 13. Proděkan Sgall referoval o řadě personálních změn na děkanátu.

 14. Proběhla diskuse o sekčním webu. Jako vhodný model se zdá pokusit se angažovat někoho ze studentů, kteří se zapojili do práce sekce v poslední době.

 15. Kol. Tůma navrhl, aby se sekce systematičtěji zabývala podněty ze studentské ankety.

Zapsal: Forst