Zápis z jednání Rady Progresu Q48 dne 24. srpna 2020

Přítomni: Barták, Čepek, Hajič (distančně), Koucký, Kratochvíl (distančně), Loebl (distančně), Nešetřil (distančně), Sgall, Skopal (distančně), Tůma
Omluven: Pokorný
Hosté: T. Dvořák (distančně), Lopatková, Mrázová, Rokyta, Trlifaj (distančně)
  1. Proběhla diskuse k hodnocení vědy, předběžné zprávě panelu SCI a zejména k přípravě odpovědi. Bylo dohodnuto, že odpověď bude doplněna o bodové shrnutí zprávy panelu a našich připomínek.

  2. Proběhla diskuse ke struktuře hodnocených oborů, zejména z pohledu malé viditelnosti některých oblastí jako např. umělá inteligence. Proděkan Trlifaj připomněl, že struktura oborů vychází z akreditovaných oborů habilitačního a jmenovacího řízení. V diskusi převažoval názor, že jemnější rozdělení oborů by celkovému hodnocení neprospělo a současná struktura je tedy vyhovující.

  3. Byly probrány podněty k zakládání nových skupin a směrů výzkumu. Převažuje názor, že preferujeme organický vznik skupin v rámci stávajících pracovišť oddělením od současných směrů (oproti zakládání skupin na zelené louce). Jedním z možných nástrojů jsou habilitace, kdy je žádoucí podporovat kandidáty, kteří reprezentují nové směry. Je ovšem nutné vyváženě podporovat i habilitace v rámci stávajících skupin. Dalším vhodným nástrojem jsou některé typy grantů — primus, era chairs.

  4. Účastníci opakovaně poukázali na netransparentní postupy v rámci současného hodnocení vědy, např. v nedostatečné informovanosti o procesech výběru výsledků ve vztahu jak k panelu, tak k fakultám a dále v nedostupnosti hodnocení výsledků. V tomto směru se situace oproti pilotnímu hodnocení před několika lety výrazně zhoršila.

  5. Proběhla diskuse k internacionalizaci PhD. studia. Problém financování studentů se v současně době nejeví tak dominantní jako v minulosti. Je třeba pracovat na propagaci a nabídce atraktivních témat zejména v aplikovaných oblastech.

  6. V návaznosti na předchozí bod se diskuse zaměřila zejména na připravovaný koncept industriálního studenta. Je pro nás důležité, aby tyto projekty fungovaly nikoliv na základě pouhého sponzorství firmami, ale aby nabízely spolupráci atraktivní pro obě strany. Je tedy nutné podporovat konkrétní spolupráci zúčastněných osob, která povede k takovým projektům.

  7. Příští zasedání proběhne po obdržení definitivní hodnotící zprávy.

Zapsal: Sgall