Zápis z jednání Kolegia informatické sekce dne 27. června 2019

Přítomni: T. Dvořák, Forst, Loebl, Lopatková, Mrázová, Sgall, Skopal, Šámal, Tůma
Hosté: Svoboda, Veselovská (na bod o sekčním webu)
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (23. 5.) - bez připomínek.

 2. Proběhla diskuse o hodnocení vědy na UK.

 3. Na výběrová řízení na pozice AP1 byla stanovena komise ve složení Loebl, Lopatková, Mrázová, Sgall, Zavoral.

 4. Na letní semestr 2020 sekce vypíše konkurs na hostujícího profesora z OP VVV. Proděkan Sgall upozornil na nový projekt mobility z OP VVV, který se připravuje pro další roky.

 5. Proděkan Sgall tlumočil neuspokojivý výsledek kontroly čerpání grantů GAČR. Připomínky se týkaly mimo jiné cestovních nákladů na konference bez aktivní účasti. Je třeba v souladu se zadávací dokumentací striktně dodržovat pravidla pro uznatelné cestovní náklady.

 6. Proděkan Sgall informoval o dobrém výsledku sekce v PRIMUSu (jeden nový a jeden prodloužený projekt).

 7. Proděkan Sgall poděkoval všem, kteří se podíleli na nové Mgr. akreditaci, všechny naše akreditace byly uděleny na 10 let.

 8. Proběhla diskuse o kontrole nezávislosti posudků na závěrečné práce. Kolegium dává spíše přednost osobnímu přístupu vedoucího pracoviště před technickými řešeními.

 9. Proděkan Sgall informoval o výsledku návrhu na vkládání posterů do SISu. KD podporuje vkládání anotací, nikoliv prezentací.

 10. Proběhla diskuse o novém sekčním webu.
  - Vedle atributu „oblast odborného zájmu“ bude přidán atribut „speciální funkce“, který bude primárně určen pro THP a bude obsahovat klíčová slova jako „sekretářka“, „projektová manažerka“, „správce …“ atd.
  - Je třeba mírně upravit zobrazení kategorií zaměstnanců (vědečtí pracovníci) a doplnit evidenci doktorandů.
  [Stalo se po kolegiu: bude implementován seznam osob, které se mají zobrazovat jako doktorandi, přestože mají jiné zařazení (typicky VP).]
  - Je třeba „vyčistit“ Amoebu od lidí, kteří tam „zbyli“ z minulosti.
  - Je třeba připravit systém, kdy klíčová slova a seznamy výjimek budou editovat zástupci kateder.
  - Fotky nedopadly úplně podle představ, ale stále je prioritou, aby byly co nejvíce jednotné. Zvážíme proto pro nové kolo focení připravit fotografovi jiné zadání (přinejmenším fotku prvoplánově tvořit jako portrétní).
  - U stávajících fotek by bylo dobré sjednotit výřezy – najít nebo napsat SW, který to dokáže dělat automaticky.
  - Na „katedrální“ stránku je třeba před seznam lidí dát drobný medailonek o katedře (kol. Veselovská připraví, vedoucí zkontrolují, časem bude v CMS).
  - Katedry mohou požádat o vytvoření vlastních podstromů a příp. na ně i nasměrovat jiné domény.

 11. Proběhla diskuse o motivaci PhD. studentů k pomoci při přijímacích a Bc. zkouškách. Nově budou dostávat malé stipendium, které zajistí studijní oddělení u přijímaček a sekce u závěrečných zkoušek. Motivovat je nutné také osobním přístupem

 12. Proděkan Sgall informoval o posunu v jednání o Letní škole učitelů informatiky. Byla podepsána smlouva mezi MFF a ČIS.

 13. KD na základě návrhu SKAS vybralo přednášku kol. Straky pro fakultní natáčení. V souvislosti s tím proběhla obecná diskuse o prezentaci formou videí, např. na youtube kanálu fakulty.

 14. Proděkan Sgall poděkoval všem, kteří se podílejí na rozvíjejícím se partnerském programu a smluvním výzkumu.

 15. Kolegium sekce pogratulovalo kol. Obdržálkovi za ocenění za dlouhodobou propagaci robotiky na festivalu Maker Fair Prague.

 16. Kol. Tůma vznesl otázku, zda by otázky SZZ neměly být označeny jménem autora. Kolegium se k tomu staví spíše negativně.

 17. Proběhla diskuse o možnostech snížení teploty v kancelářích v letních měsících. Pokusíme se zajistit odborné posouzení.
  [Stalo se po kolegiu: Bylo zajištěno ranní větrání chodeb se znatelným pozitivním efektem.]

 18. Kolegium na návrh kol. Tůmy souhlasilo s instalací rámečků na postery v 1. patře. Budou využity zejména pro obhajoby bakalářských prací a prezentaci nejlepších posterů během roku.

 19. Proděkana Sgalla bude během dovolené do 8. 8. zastupovat doc. A. Kučera.

Zapsal: Forst