Zápis z jednání Kolegia informatické sekce dne 21. února 2019

Přítomni: Forst, Koucký, Lopatková, Mrázová, Sgall, Töpfer, Tůma, Valtr, Zavoral
Hosté: Čepek, Kuboň, Kolman (na bod 15)
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (10. 1.) - bez připomínek.

 2. V nové smlouvě s odbory není výjimka umožňující opakované prodlužování smluv OA na dobu určitou nad rámec zákoníku práce. Je třeba to brát v úvahu, případně zvážit i smlouvy na dobu neurčitou

 3. Kolegium doporučilo prodloužení smluv OA pro kol. Klimošovou a Pešku a AVP pro kol. Zikánovou. Inzeráty na další místa podle návrhu minulého kolegia budou zveřejněny s uzávěrkou 31. 3.

 4. Zaměstnanci zapojení do práce na projektech OP musejí vést evidenci docházky ve formuláři připraveném děkanátem.

 5. Podpisy smluv nových grantů GA ČR proběhly, zbývá vyřešit spoluřešitelské projekty po podpisu smluv na GA ČR.

 6. Proděkan Sgall požádal vedoucí pracovišť o dodání dat pro výroční zprávu.

 7. V souvislosti s GDPR přišla instrukce, že ve výroční zprávě se nesmějí objevovat jména, pokud s tím daný člověk nevyslovil souhlas.

 8. Proběhla diskuse o výsledku focení zaměstnanců. Bude vypsán dodatečný termín focení, v případech nespokojenosti je možné nafotit novou sérii.

 9. Proděkan Sgall informoval o přípravě rozpočtu. V rozpočtu Progres sekce získá více než v r. 2018, bude prakticky vyrovnán loňský propad.

 10. Došlo ke zjednodušení postupu při pronájmech a rezervacích. Podle nového příkazu rezervace poslucháren schvaluje sekční proděkan, refektář a malou aulu paní Kršková, vše stačí emailem.

 11. Proděkan Sgall upozornil, že dle platného opatření rektora a připravovaných dohod i doktorandi z AV ČR mají uvádět afiliaci MFF (spolu s afiliací AV ČR).

 12. Proděkan Sgall informoval o případu plagiátorství – zcizení diplomové práce z univerzitního repozitáře a její publikace plagiátory vedla následně k zamítnutí legitimní publikace v časopise. Podobným případům je možné předcházet buď zveřejněním na arXiv apod. kvůli prioritě anebo odložením zveřejnění práce v repozitáři; to je možné až na tři roky na základě žádosti.

 13. Dochází ke změně dislokace – námi používané sklepní kóje budou dislokovány pro sekci.

 14. Na základě podnětu proběhla diskuse o vybavení poslucháren tabulemi v novém pavilónu. Sekce doporučuje kombinaci obdobného počtu bílých a zelených tabulí.

 15. Proběhla diskuse o nové akreditaci. Kolegium rozhodlo, že v angličtině se budou otevírat tři specializace – obecná informatika, umělá inteligence a databáze a web. Dále došlo ke shodě na způsobu řešení možnosti splnění studijních povinností i pro ty, kteří studují podle současné akreditace, ale nestihnou některé předměty absolvovat do doby, než se začne učit podle akreditace nové. V příštím akademickém roce bude odučen ještě jeden běh Matematické analýzy v původním rozsahu a termínu (v ZS i LS, 1 paralelku v ČJ a 1 paralelku v AJ), podobně také Kombinatorika a grafy 1 (v LS, jenom v AJ). Ostatní předměty budou řešeny uznáním jejich nových verzí i při změněné kreditové dotaci.

 16. Předběžný termín příštího kolegia je 4. 4.

Zapsal: Forst