Zápis z jednání Kolegia informatické sekce dne 10. ledna 2019

Přítomni: Forst, Koucký, Loebl, Lopatková, Mrázová, Sgall, Skopal, Töpfer, Tůma
Host: Veselovská (na bod 1)
 1. Kol. Veselovská seznámila kolegium se stavem přípravy informační brožury. Kolegium se shodlo, že příští verze by měla mít jinou grafiku, ale momentálně jsou na pořadu dne důležitější úkoly, zejména umístění vzorových průchodů studia na web a rozšíření odkazů všemi možnými kanály (weby či FB profily fakulty, sekce, kateder, studuj-matfyz.cz apod.). Kolegium také konstatovalo, že stav nového webu fakulty je zatím velmi neuspokojivý a je nutné propagačnímu oddělení všechny chyby hlásit.

 2. Kontrola zápisu z předchozího jednání (13. 12.) - bez připomínek.

 3. Proděkan Sgall sdělil členům kolegia ekonomické informace související s koncem loňského roku a s rokem novým (převody financí, kofinancování grantů GAČR atd.). Nové mzdové tabulky je třeba dořešit do 18. 1.

 4. Kolegium projednalo požadavky kateder na nová místa resp. prodloužení úvazků a schválilo vypsání vývěrových řízení na AVP2 (1 x KDSS, 2 x ÚFAL), OA (ÚFAL), L2 (ÚFAL), AP3 (ÚFAL), AP4 (IÚUK). Rovněž je třeba připravit konkurs na místo vedoucího KAM.

 5. Kolegium schválilo návrhy kandidátů do panelů pro vnitřní hodnocení UK. Kandidáty je třeba kontaktovat a požádat je o souhlas.

 6. Proběhla diskuse o možných návrzích na Hlávkovu cenu. Informace o fondu Karla Urbánka pošle proděkan Sgall.

 7. Kolegium projednalo návrhy na cenu za propagaci, jako kandidáty vybralo KSP a centrum Malach.

 8. Proběhla diskuse o zavádění spisové služby. Členové kolegia konstatovali, že vybraný software je extrémně uživatelsky nepřívětivý a bylo by žádoucí v tomto směru podniknout nějaké kroky. Je také potřeba minimalizovat značnou administrativní zátěž, kterou spisová služba a její nadužívání způsobuje.

 9. Kol. Forst předvedl model upevnění monitorů v nových katedrách ve velkých posluchárnách.

 10. Je třeba vyhledat zájemce o projekty PRIMUS, v tomto kole je možná podpora rektorátu až 75 % pro zájemce podávající projekt ze zahraniční instituce.

 11. Proběhla diskuse o pozicích akademických pracovníků AP1. Kolegium souhlasí s vypsáním výběrového řízení zaměřené na doktorandy ve 2. a 3. ročníku, kteří splňují ostatní podmínky, a s rozšířením garance v současné výši i na ně. Dále bude vypsáno výběrové řízení zaměřené na nové doktorandy.

 12. Proběhla diskuse o dislokaci v novém pavilónu v Tróji. Proděkan Sgall zašle další materiály.

 13. Informace o stavu magisterské akreditace: Příprava probíhá podle plánu, je třeba práce dokončit do konce ledna k podání materiálů na kolegium děkana 6. 2. a akademický senát MFF 27. 2.

 14. Kolegium probralo situaci kolem nové iniciativy PRG.AI a doporučilo zapojení MFF resp. UK.

 15. Proděkana Sgalla v období 22. 1. - 10. 2. zastoupí Ondřej Čepek.

Zapsali: Forst, Sgall