Zápis z jednání Kolegia informatické sekce dne 13. prosince 2018

Přítomni: T. Dvořák, Forst, Koucký, Loebl, Lopatková, Mrázová, Sgall, Skopal, Tůma
Hosté: Brom, Čepek, Kuboň, Töpfer, Veselovská
  1. V rozšířeném kolegiu proběhla diskuse o stavu akreditace Mgr. studia.

  2. Kol. Veselovská informovala o situaci kolem nového webu fakulty a začlenění vize nového informatického webu do jeho struktury. V současnosti se zdá, že začlenění bude možné, Martin Svoboda na tom bude ještě pracovat. Současně je třeba připravit aktuální verzi propagační brožury, vedoucí pracovišť byli vyzvání k aktualizaci informací.

  3. Kontrola zápisu z předchozího jednání (8. 11.) - bez připomínek.

  4. Proděkan Sgall informoval o stavu nominací za sekci. Cenu Jaroslava Jirsy získali M. Mareš a T. Valla. Nominace do VR GAČR neprošla.

  5. Proděkan Sgall informoval o výsledcích grantových soutěží GAČR. Informatická sekce byla mimořádně úspěšná – 2 granty expro, 2 juniorské, 12 standardních.

  6. Proděkan Sgall informoval o stavu výběrových řízení na AP1, je 10 přihlášených. Je třeba připravit jarní výběrová řízení pro akademické pracovníky.

  7. Proběhla kontrola čerpání letošních finančních prostředků – je třeba se primárně pokusit dočerpat výuku (zdroj 01). Případná přeúčtování je již možné zadávat, HO vítá včasné převody. Prosincové mzdy by měly být zaúčtované 9. 1.

  8. V závěru roku a v lednu proběhnou schůzky proděkana Sgalla s vedoucími pracovišť ohledně změn ve mzdových tabulkách.

  9. Proběhla diskuse o obsazování míst v trojském pavilonu. Předběžně byl schválen příspěvek na stěhování do nového pavilonu ve výši 30 tis. Kč na osobu.

Zapsal: Forst