Zápis z jednání Kolegia informatické sekce dne 8. listopadu 2018

Přítomni – kolegium IS: Bureš, T. Dvořák, Forst, Koucký, Loebl, Lopatková, Mrázová, Sgall, Skopal
Rada Progres Q48: Barták, Čepek, Hajič, Koucký, Kratochvíl, Loebl, Pokorný, Sgall, Skopal
Hosté (garanti): Barták, Klazar, Šikudová, Töpfer, Zavoral
 1. Rozšířené kolegium probíralo nevyjasněné otázky kolem nové akreditace Mgr. studia. Došlo ke shodě na tom, že názvy všech studijních programů budou mít prefix „Informatika“, že témata pro SZZ budou definována obecněji a předmět Softwarový projekt bude mít alternativy jako zapojení do běžícího projektu katedry nebo stáž u firmy (detaily se vyjasní později). U problematiky společného základu, zejména rozsahu datových struktur a algoritmů ke shodě nedošlo a bude pokračovat jednání v užším kruhu (Koucký, Hajič, Čepek). Přípravu akreditací je třeba dokončit do konce semestru, učitelství v prosinci. Definitivní seznam programů, které bude sekce předkládat v nové akreditaci:
  - Informatika - Diskrétní modely a algoritmy / Computer Science - Discrete Models and Algorithms (garant Martin Klazar)
  - Informatika - Teoretická informatika / Computer Science - Theoretical Computer Science (garant Michal Koucký)
  - Informatika - Umělá inteligence / Computer Science - Artificial Intelligence (garant Roman Barták)
  - Informatika - Jazykové technologie a počítačová lingvistika / Computer Science - Language Technologies and Computational Linguistics (garant Markéta Lopatková)
  - Informatika - Softwarové a datové inženýrství / Computer Science - Software and Data Engineering (garant Tomáš Skopal)
  - Informatika - Softwarové systémy / Computer Science - Software Systems (garant Petr Tůma)
  - Informatika - Vizuální výpočty a vývoj počítačových her / Computer Science - Visual Computing and Game Development (garant Alexander Wilkie)
  - Učitelství informatiky pro střední školy (garant Pavel Töpfer)

 2. Proběhla diskuse o obnově členů panelů GAČR. V panelu P103 pokračuje kol. Nečaský a v panelu P406 kol. Kettnerová. Jako noví kandidáti do dalších panelů byli navrženi:
  - P103: Barták, Bulej
  - P201: Tancer, Zd. Dvořák
  - P202: Hnětynka, Skopal, Křivánek, Koucký, Kynčl
  - P407: Brom

 3. Pan děkan doporučil, aby členové kolegia sekce přemýšleli rovněž o vhodném kandidátovi do Vědecké rady GAČR. Kolegium sekce navrhlo prof. Sgalla. Proděkan Sgall také vyzval k hledání a navržení hodnotitelů RVVI.

 4. Rada Progresu souhlasila s rozšířením týmu Progresu dle stávajících mzdových tabulek. Dále souhlasila se zahrnutím studentů doktorského studia v prezenční formě.

 5. Kontrola zápisu z předchozího jednání (4. 10.) - bez připomínek.

 6. Aktivity, které se týkají komercionalizace výsledků výzkumu (smluvní výzkum, zakládání spin-off společností apod.) koordinuje k tomu zřízené fakultní Oddělení firemní spolupráce a kariérního poradenství (OFSKP, vedoucí ing. B. Joudalová). Vedení fakulty ukládá zaměstnancům, aby takové aktivity konzultovali s OFSKP a neřešili je bez vědomí vedení fakulty přímo s jinými pracovišti UK či externími subjekty UK zřízenými.

 7. Proděkan Sgall připomněl vedoucím, aby nezapomněli na odměny za přípravu docentury/profesury.

 8. Proděkan Sgall připomněl přípravu přihlášek na pozice akademických pracovníků (o přeposlání doporučujících dopisů lze požádat pí Gálikovou).

 9. Proděkan Sgall vyzval vedoucí ke kontrole dat pro odměny z Progresu a čerpání institucionálních prostředků i peněz z projektů.

 10. Proděkan Sgall a kol. Forst informovali o dalším vývoji kolem M+I pavilonu – došlo k dohodě, že se budou rovnou budovat tři počítačové laboratoře a vybavení do nich se pokusí proděkan Skrbek sehnat ze zdrojů mimo rozpočet pavilonu.

 11. Kol. Forst informoval o dokončení většiny oprav AV techniky během děkanského dne.

 12. Kol. Skopal informoval o přípravách nového webu a po kolegiu ukázal současný stav.

 13. Příští schůze bude 13. 12.

Zapsal: Forst