Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 6. června 2018

Přítomni (bez titulů): Bureš, T. Dvořák, Forst, Koucký, Loebl, Lopatková, Obdržálek, Sgall, Skopal
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (3. 5.) - bez připomínek.

 2. Proběhla diskuse o návrzích investic a kolegium se shodlo na způsobu jejich redukce, abychom se dostali na úroveň cca 3,5 mil. Kč, kterou jsme schopni financovat.
  Stalo se po kolegiu: Je třeba také zahrnout škody po přívalových deštích v servrovně.

 3. Nový model zaměstnávání PhD. studentů formou částečného úvazku na AP1 prošel úpravou podle právníků a byl přijat vedením. Kolegium navrhuje, aby dva požadované doporučující dopisy do konkurzu poslali automaticky vedoucí RDSO a vedoucí pracoviště na základě úspěšného přijímacího řízení do studia. Kolegium se rovněž přiklonilo k přijetí systému motivačních odměn studentům formou mimořádného stipendia 30 tis. Kč za dokončení studia nejpozději v 5. ročníku.

 4. Kolegium schválilo rozdělení odměn navržené proděkanem Sgallem, který také upozornil na to, že je bude nutné vyplnit do nových formulářů.

 5. Proběhla diskuse o grantech EXPRO. Proděkan Sgall informoval o stavu návrhů na granty ERC a o průběhu výběrových řízení na hostujícího profesora a postdoky z projektu OP VVV.

 6. Fakulta zavádí nový systém objednávek, bude se zatím zkoušet na KDSS. Klíčovou otázkou je, na co všechno bude použití tohoto systému povinné.
  Vyjasněno po kolegiu: Netýká se plateb kartou a drobných vydání v hotovosti, pro oboje se postupuje dosavadním systémem.

 7. Proděkan Sgall gratuloval k úspěšné habilitaci (kol. Brom) a profesuře na VR MFF UK (kol. Skopal).

 8. Proděkan Sgall informoval o jednání s vedením knihovny ohledně převodu trezorů využívaných sekcí na pracoviště sekce a o částečném stěhování knihovny do nového pavilonu v Tróji. Pokračovala diskuse o budoucím využití prostor knihovny a laboratoře rotunda.

 9. Proběhla diskuse o vývoji prací na novém pavilonu. Kolegium sekce nadále trvá na tom, aby naši zástupci byli zváni na kontrolní dny a aby správa sítě spadala pod SISAL.
  Stalo se po kolegiu: Informovanost a účast zástupců SISAL a robotické skupiny byla projednána s proděkanem Skrbkem.

 10. Proděkan Sgall informoval o výsledku VŘ na dodavatele AV techniky. Projekt by se měl rozběhnout během několika týdnů. Kol. Forst upozornil na to, že pravděpodobně bude nutné kvůli těmto pracím snížit počet rozvrhovaných malých učeben pro ZS o jednu. Rovněž byla projednána úprava umístění monitorů ve velkých učebnách, členové kolegia se shodli na variantě připevnění k výklopné části pracovní desky stolu katedry.

 11. Kol. Forst zopakoval výzvu, aby rozvrhová komise připravila přehled „typických otázek resp. problémů“, které musí řešit s tajemníky, a vhodnou formou je zveřejnila.

Zapsal: Forst