Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 5. dubna 2018

Přítomni (bez titulů): Bureš, T. Dvořák, Forst, Koucký, Kuboň, Loebl, Mrázová, Sgall, Skopal, Tůma
Hosté (bez titulů): (na bod 4) Čepek, Kolman, Kratochvíl, Šámal, (na bod 6) Veselovská
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (1. 3.) - bez připomínek.

 2. Proděkan Sgall informoval o novinkách a aktuálních úkolech v oblasti personální agendy. Jsou vypsány pozice pro hostujícího profesora s uzávěrkou 30. dubna a postdoktorandů s uzávěrkou 10. května, oboje z univerzitních projektů. Kolegium doporučilo prodloužení smluv OA pro kol. Finka, Gregora a Feldmanna.

 3. Proběhla diskuse o novém modelu zaměstnávání PhD. studentů formou částečného úvazku na AP1 místo DPČ.

 4. Proběhla diskuse o aktuálních problémech anglického studia. Kolegium se shodlo, že je třeba poskytnout studentům větší podporu při zvládnutí začlenění se do nového prostředí. Přidělování „velkých“ přednášek učitelům je třeba projednávat s garanty a koordinátorem studia v AJ. Byl schválen přesun přednášky „Datové struktury I“ v AJ ze zimního do letního semestru. Diskutovalo se o větší motivaci dobrých studentů formou stipendia resp. odpuštění školného na základě vstupních podmínek, případně až na základě studijních výsledků. Budou vypsána sekční stipendia formou odpuštění školného pro nastupující studenty, max. 2 v Bc. programu a 1 v Mgr. programu.

 5. Proděkan Sgall informoval o stavu přípravy rozpočtu. Schvalování proběhne na AS MFF 18. 4., sekční rozpočet bude předložen příštímu kolegiu.

 6. Kol. Veselovská, která přebere úkol propagace sekce, představila svoji koncepci. Nejbližšími úkoly jsou sběr materiálů pro propagační brožuru a příprava nového sekčního webu. Pro tyto úkoly vznikne pracovní skupina složená ze zástupců jednotlivých pracovišť. Největší diskuse se týkala nového sekčního webu. Kolegium se shodlo, že je třeba najít vhodný redakční systém akceptovatelný katedrami, které o propojení mají zájem. Prověří se jak rychlé nasazení vlastního redakčního systému, tak využití nově připravovaného systému na fakultním webu.

 7. Proděkan Sgall přednesl různé informace z kolegia děkana:
  - pavilón v Tróji se začíná stavět,
  - v otázce etické komise fakulta preferuje zřízení vlastní,
  - obě naše monografie získaly navržené ceny,
  - prof. Nešetřil dostal cenu Donatio.

 8. Proděkan Sgall informoval o jednání s firmou RSJ a dohodnutých podporách na rok 2018. V portfoliu akcí chybějí softwarově orientované letní školy, s nimiž by podpora RSJ mohla být ještě širší.

 9. Příští kolegium bude 3. 5.

Zapsal: Forst