Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 1. března 2018

Přítomni (bez titulů): Barták, Bureš, T. Dvořák, Forst, Loebl, Lopatková, Nešetřil, Sgall, Skopal
Hosté (bez titulů): Čepek, Křivánek, Kuboň, Töpfer, Tůma, Žabokrtský
 1. V rámci rozšířeného kolegia proběhla diskuse o přípravě PhD. programů. Kolegium se shodlo, že se bude akreditovat 5 programů, drobné odchylky budou podchyceny v rámci neformálních „zaměření“. Byli jednomyslně schváleni kolegové, kteří povedou přípravu akreditace a kteří většinou budou poté působit jako garanti. Je třeba pro ně zajistit dostatečná práva do SISu. Termín pro dokončení materiálů je konec března.

 2. Kol. Barták požádal o uvolnění z funkce garanta Mgr. programu Informatika. Proděkan Sgall mu poděkoval za dlouholetou vynikající práci v této funkci. Kolegium schválilo návrh jmenovat do funkce garanta kol. T. Bureše – 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel.

 3. Po odchodu hostů proběhla kontrola zápisů z předchozích dvou jednání (14. 12. a 25. 1.) - bez připomínek.

 4. Proběhla diskuse o podávání velkých grantů (Primus, EXPRO). V rámci Primus byli schváleni řešitelé Lokoč a Dušek, bylo by vhodné najít ještě jednoho. U EXPRO se předpokládá vyhlášení koncem května a termín koncem června, je třeba hledat vhodné řešitele, případně spoluřešitele.

 5. Proděkan Sgall informoval o úspěšných výsledcích našich návrhů na ceny děkana za publikace a cenu B. Hrozného. Je třeba zvážit možnost využití fondu Karla Urbánka (pobyty doktorandů na amerických univerzitách, do 31. 5.). Také proběhla diskuse k podávání návrhů na cenu děkana za publikace.

 6. Proděkan Sgall informoval o změnách v postupu pro doporučující dopisy pro řízení ke jmenování profesorem. Dopisy na profesorská řízení nemusí dodávat sám uchazeč, mohou být adresovány přímo panu děkanovi nebo sekčnímu proděkanovi, kteří je také mohou vyžádat ve spolupráci s předpokládaným předsedou komise. Tento postup preferujeme.

 7. Proděkan Sgall připomněl agendy, které je třeba pohlídat:
  - přihlášky do výběrových řízení na vedoucí a akademické pracovníky s termínem 31. 3., u všech míst je třeba zajistit i dodání doporučujících dopisů; jako doporučující dopisy lze také použít dopisy a posudky z habilitačních a profesorských řízení na MFF UK, které na požádání k řízení přiloží OVZS,
  - fond mobility (do 20. 3.),
  - máme fakultou přidělené jedno místo hostujícího profesora (na ZS 2018/19).

 8. Proděkan Sgall podal informace z AS a kolegia děkana:
  - od r. 2020 bude druhý termín přijímání do PhD studia - termín 31. 12., nástup 1. 3.
  - PhD. stipendia se budou zvyšovat po schválení příslušného předpisu, navýšení se doplatí zpětně od 1. 1. 2018.
  - naše nabídky míst dáváme na portál researchjobs.cz, fakulta chce doplnit i vybraná témata PhD. prací.
  - 28. 3. v 16:00 je setkání děkana s vedoucími pracovišť
  - 15. 5. proběhne návštěva Lynn Cox z Imperial College London
  - nový systém hodnocení vědy na UK bude rozlišovat časopisy podle decil, kvartil, polovina, zřejmě podle jiné databáze než WoS
  - v novém systému se hodnotí podíl zahraničních studentů, je tedy vhodné zahraniční PhD. studenty zapisovat do anglických programů (o prominutí školného lze požádat děkana)
  - termín malování se posouvá o týden (začne se cca 9. 7. druhým patrem).

 9. Do sekretariátu KSVI se přesunula se Katka Košnářová, bude i nadále zajišťovat také agendu závěrečných prací. Za kol. Šauerovou nastoupila pí Zorka Starčevičová, propagaci informatiky bude zajišťovat Kateřina Veselovská.

 10. Proděkan Sgall poděkoval za podklady pro výroční zprávu.

 11. Kol. Skopal přednesl nápad na aplikaci, která by vyhledávala chyby v citacích ve Scopusu a WoSu. Kolegium se shodlo, že se vypíše studentská práce, a až bude hotová, nabídne se akademické obci.

 12. Příští kolegium bude pravděpodobně 5. 4.

Zapsal: Forst