Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 20. dubna 2017

Přítomni (bez titulů): Bureš, Čepek, T. Dvořák, Forst, Hajič, Loebl, Mrázová, Sgall, Skopal
  1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (23. 3.). Opraven bod 6 podle připomínky kol. Sgalla.

  2. Proběhla diskuse o novém kole UNCE. Bude vyhlášeno 1. června a RUK chce, aby 30-50 % návrhů byly nové projekty, ne pokračování starých. Kolegium se shodlo, že sekce podá dva návrhy projektů: pokračování stávajícího teoretického projektu (koordinátor prof. Sgall) a nový praktičtěji zaměřený projekt („Inteligentní systémy“). Kol. Bureš osloví prof. Tůmu, zda by se ujal koordinace.

  3. Proběhla diskuse o variantách podpory od RSJ. Kolegium sekce souhlasí, že se od Nadace RSJ pokusíme získat podporu pro projekt REU a podporu pro soutěže SW diplomových prací. Dále Nadaci RSJ předložíme seznam vybraných akcí pro doktorandy, které by připadaly v úvahu pro podporu ze strany Nadace. Kolegium schválilo následující akce: Jarní škola kombinatoriky, MT Marathon, Homonolo, SloNLP a Kamak.

  4. Proděkan Čepek informoval o sílícím tlaku na vykazování docházky (a to i u akademických pracovníků). Kolegium preferuje ex post vyplňování počtu odpracovaných hodin na konci měsíce (s případnou podporou vhodného SW).

  5. Proděkan Čepek informoval, že kolegium děkana rozhodlo o způsobu, jak do pracovních smluv doplnit informace o zdrojích, z nichž je zaměstnanec placen: ke všem pracovním smlouvám bude vypracován dodatek obsahující klauzuli, že nedílnou součástí pracovní smlouvy je popis práce. K popisům práce se budou při změnách financování psát dodatky specifikující, že zaměstnanec pracuje na konkrétních projektech v rozsahu daném patřičnou smlouvou.

  6. Je nutné najít koordinátora celé oblasti vzdělávání Informatika pro institucionální akreditaci. Proděkan Kuboň oslovil Pavla Töpfera, který je ochoten se funkce ujmout, pokud tomu nebudou bránit formální překážky. Kolegium sekce souhlasí s nominací doc. Töpfera do role koordinátora.

  7. Jakmile budou známy všechny podklady (asi 1. 5.), pošle proděkan Čepek návrh sekčního rozpočtu. Schvalovat by se měl na příštím zasedání kolegia.

  8. Proběhla krátká diskuse o metodice 17+, členové kolegia ji vesměs nepovažují za vhodnou. Další diskuse na toto téma proběhne na příštím zasedání kolegia.

  9. Příští zasedání kolegia bude 4. 5.

Zapsal: Forst