Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 23. března 2017

Přítomni (bez titulů): Bureš, Čepek, T. Dvořák, Forst, Loebl, Lopatková, Mrázová, Sgall, Skopal
Host (na bod 2): Fiala
  1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (22. 2.). Opraven bod 5 podle připomínky prof. Nešetřila.

  2. Garant Bc. studia, doc. Fiala vystoupil s komentářem k hodnocení ankety a úspěšnosti studentů 1. ročníku u zkoušek. Diskuse byla zejména ke dvěma bodům: k obtížnosti zkoušky z Principů počítačů a k překryvu sylabů u některých předmětů s podobnou tematikou zajišťovaných různými pracovišti.

  3. Proděkan Čepek informoval o výsledku jednání s paní Starostovou ohledně podmínek prodloužení nájemní smlouvy a ohledně jejích plánů zřídit na chodníku před budovou letní zahrádku.

  4. Proděkan Čepek informoval o setkání katedrálních správců IT se SISALem. Následně proběhla diskuse o smyslu a podobě sekčního webu. Dokud nebude nový fakultní web, pokusíme se jen zlepšit vzhled.

  5. Kolegium sekce se shodlo, že za podání přihlášky k habilitačnímu řízení se bude ze sekčních prostředků udělovat odměna 5 000 Kč a za podání přihlášky k profesorskému řízení odměna 10 000 Kč.

  6. Proděkan Čepek informoval o neúspěchu jednání o možnostech omezení hluku z akcí na náměstí. Na návrh doc. Skopala bude zvážena možnost instalace protihlukových fólii na okna v refektáři a v učebnách v přízemí.

  7. Proděkan Čepek poděkoval vedoucím pracovišť za dodání podkladů pro výroční zprávu a za dodání témat SFG pro studenty prvního ročníku.

  8. Letošní změna modelu plánování režie z grantů GAČRu je pravděpodobně pouze neplánovaná chybná formulace, takže se vedení fakulty rozhodlo ji neřešit pro letošek žádnými nestandardními výjimkami při plánování režií a k řešení přistoupit, až když se ukáže, že změna má být trvalá.

Zapsal: Forst