Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 23. února 2017

Přítomni (bez titulů): Bureš, Čepek, T. Dvořák, Forst, Klazar, Lopatková, Mrázová, Sgall, Skopal
Host (na bod 14): Forstová
 1. Kontrola zápisů ze dvou předchozích jednání. Bez připomínek.

 2. MFF navrhla kandidáty na doplnění Hodnotící komise pro přírodní vědy, matematiku a informatiku, prorektor Konvalinka slíbil návrhy akceptovat.

 3. Pro rok 2018 budou odvody do sociálního fondu plánovány ve výši 1,5 procent z mezd. Je s tím nutno takto počítat ve všech grantových žádostech a u běžících grantů vyřešit v rámci dílčích zpráv.

 4. Všechny DPP a DPČ musí být aspoň týden před zahájením smlouvy u sekčního proděkana k podpisu. U jednodenních smluv (jako jsou např. dobrovolníci na propagačních akcích) bude postup takový, že organizátor akce bude předem zmocněn podepisovat místo děkana a tedy všechny podpisy na smlouvě budou pořízeny přímo při akci. Proděkan Čepek se dotáže děkana na přesnou podobu procedury, jak bude takové zmocnění probíhat.

 5. Proděkan Čepek připomněl, že na všech dokumentech musí být u podpisu vedoucího (pracoviště, sekce) vždy datum. Nedávná kontrola z NKÚ zjistila v tomto směru na MFF nedostatky. Obecně platí, že za úplnost dokumentu, který po podpisu vedoucího odchází na sekci nebo na děkanát, zodpovídají sekretářky pracovišť. Pokud z nějakých mimořádných důvodů dokument k podpisu nepředkládá sekretářka pracoviště, zodpovídá za úplnost dokumentu přímo podepisující vedoucí.

 6. Proděkan Čepek svolá schůzku správců IT všech pracovišť na MS, kde se prodiskutují plány na upgrade sítě.

 7. RUK vymyslel poplatky za habilitaci (2000 Kč) a profesuru (5000 Kč), polovina poplatku jde na RUK, polovina na fakultu. Platí se v okamžiku, kdy VR schválí habilitační nebo jmenovací komisi. Dle mínění kolegia je to nedůstojné a měli bychom vymyslet způsob, jak poplatek kompenzovat. Jednou z možností je, že vedoucí pracoviště dá zaměstnanci úkol podat habilitační či jmenovací přihlášku a za splnění tohoto úkolu mu dá odměnu v dané výši.

 8. Nové UNCE budou vyhlášeny 1. června, RUK chce, aby cca 30-50% návrhů byly projekty nové, ne pokračování starých. Kolegium sekce se shodlo, že bychom měli podat kombinovaný projekt v softwarové a lingvistické oblasti (a podat pokračování projektu teoretické části sekce).

 9. Druhé kolo PRIMUSu bude vyhlášeno 1. dubna, uzávěrka bude 10. května, do prázdnin budou známé výsledky. Kolegium sekce se shodlo na tom, že bychom měli požádat o podání vylepšeného pokusu kol. Buleje a nového projektu pravděpodobně kol. Hubáčka, příp. znovu kol. Hladíka. Je třeba mít na paměti povinnost kofinancování ze strany sekce.

 10. Proděkan Čepek informoval o jednání s nadací RSJ - pro matematickou sekci pořádají soutěž diplomek a podporují pořádání škol pro doktorandy. Bylo by vhodné adaptovat a případně modifikovat podobný model - soutěž zakončit např. ročním příspěvkem na stipendium, anebo zjistit, zda kromě pořádání jsou ochotni přispívat i na výjezdy. Diskuse k tomuto bodu otevřela i otázku limitů pro výši různých druhů stipendií.

 11. Proděkan Čepek urgoval žádosti o témata SFG pro Bc. prváky. Jedná se o zvýšení atraktivity studia pro nejlepší uchazeče možností dostat již v prváku projekt financovaný ze strany fakulty.

 12. Setkání s firmou Naver se uskuteční ve čtvrtek 9. 3. v 10:30 v malé aule - katedry mají dodat seznam účastníků.

 13. Kol. Zeman z ÚFALu vyzkoušel ORCID dle fakultního návodu a zkušenosti jsou pozitivní. Během jara by pracovníci sekce měli proces absolvovat všichni.

 14. Kol. Forstová informovala o vývoji situace s nákupy SW - produktů Microsoft. UK vypsala tendr, zvítězila firma SoftwareONE. Jejich ceny jsou v této chvíli lepší než stávající (od ComputerHelpu). Pokud katedry nechtějí riskovat problémy, měly by už od teď nakupovat tyto produkty pouze v rámci chystané smlouvy s touto firmou.

 15. Kol. Forst informoval o jednání komise pro přípravu fakultního tendru na ICT - zatím je vše ve fázi příprav. Kol. Forst také poděkoval katedrám za spolupráci při sběru dat o loňských nákupech.

 16. Proběhla diskuse o návrzích na nákupy ICT financované z UK a kolegium se shodlo na pořadí návrhů.

 17. Proděkan Čepek vyzval katedry k přípravě podkladů pro VR pro prodlužování smluv OA, kterým smlouva končí v období duben až září.

 18. Kolegium sekce rozhodlo o vypsání jarních konkurzů: OA na ÚFAL, KAM a KSI a docenta na IÚUK a vedoucích na IÚUK a KSI.

 19. Proběhla diskuse o možnostech zřízení lounge pro studenty na základě požadavku SKAS. Jediným vhodným prostorem je knihovna, pokud by se našel způsob, jak zmenšit její rozsah (např. odstěhováním archivu). Proděkan Čepek prověří.

 20. Kolegium projednalo podmínky, které se pokusíme včlenit do nové smlouvy s Profesním domem.

 21. Kolegium sekce schválilo vyčlenění 200 tis. Kč na kofinancování REU. Nicméně je žádoucí prověřit také možnost financování z Fondu mobility.

 22. Proděkan Čepek vyzval pracoviště, která ještě nedodala podklady k výroční zprávě za rok 2016, aby tak učinila do konce února.

 23. Kol. Dvořák vznesl otázku, zda by sekce neměla nějak zareagovat na poslední demonstraci na náměstí kvůli hluku a omezení průchodu.

 24. Příští schůze kolegia bude 23. 3. v 9:00.

Zapsal: Forst