Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 3. listopadu 2016

Přítomni (bez titulů): Čepek, T. Dvořák, Forst, Loebl, Lopatková, Mrázová, Plášil, Sgall, Zavoral
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (13. 10.). Bez připomínek.

 2. RUK přidělil fakultě dodatečné finance na odměny. Jejich rozdělení mezi pracoviště pošle proděkan Čepek spolu s rozdělením odměn z 01.

 3. Podklady pro odměny z 04 je třeba poslat proděkanu Čepkovi do 15. 11.

 4. Podle informací z RUK hodnotící komise programu PRIMUS již dvakrát zasedala, výsledky budou známy po schválení v kolegiu rektora.

 5. Navržení kandidáti do panelů GAČRu souhlasí, je třeba, aby do 15. 11. podali své přihlášky, pokud to ještě neučinili. Na předsedkyni GAČRu je navržena Alice Valkárová z fakulty.

 6. Proděkan Čepek informoval, že deadline pro podání faktur na HO je 5. 12., ale on zde v týdnu 28. 11. – 2. 12. není, takže investice je nutno vyřešit už do 25. 11. Poslední faktury může podepisovat ještě v pondělí 5. 12., ale těch už by mělo být minimum.

 7. Proděkan Čepek informoval o novém univerzitním programu DONATIO. V jeho rámci je možné získat milion Kč pro významnou vědeckou osobnost. Návrh podává děkan a schvaluje rektor.

 8. Proděkan Čepek tlumočil výzvu, aby si všichni publikující autoři za MFF vytvořili ID v databázi ORCID a sjednotili je s ostatními databázemi (do září 2017). Za sekci bude v této problematice proškolena Petra Hoffmannová, která by pak měla pomoci proškolit vybraného pracovníka na každém pracovišti (typicky katedrálního správce OBD nebo tajemníka pracoviště). Více informací lze nalézt na https://knihovna.cuni.cz/identifikatory/navody/.

 9. Proběhla diskuse o výsledku Pilíře II (za sekci 4 výsledky A). Teoretická informatika je zjevně znevýhodněna zařazením k technickým vědám a stálo by za zvážení zahájit iniciativu k jejímu osamostatnění.

 10. Proběhla diskuse o návrhu památkářů přejmenovat Laboratoř Rotundu na Laboratoř Rondel v souvislosti se zpřístupněním Rotundy sv. Václava (aby nedocházelo k záměně obou rotund). Kolegium se shodlo, že postačí důsledně označovat oba objekty plnými názvy, zejména pak pro případné návštěvníky vyznačit dostatečně výrazně cestu k Rotundě sv. Václava.

 11. Proděkan Čepek informoval o zrušení bufetu na Karlově.

 12. Proběhla dlouhá diskuse o neúspěšném habilitačním řízení kol. Lokoče. Členům kolegia vadilo zjm. to, že ve veřejné části rozpravy nezazněly žádné zásadní negativní připomínky, na něž by bylo případně možno reagovat. Kol. Lokočovi bude doporučeno podat habilitaci znova a pečlivěji připravit přednášku.

 13. Vedoucí pracovišť by měli připomenout tajemníkům, aby po začátku semestru zkontrolovali, zda nezůstaly rezervované učebny pro výuku, která se nekoná.

 14. Příští schůze kolegia bude 8. 12. v 8:30.

Zapsal: Forst