Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 30. června 2016

Přítomni (bez titulů): Bulej, Čepek, T. Dvořák, Forst, Klazar, Lopatková, Mrázová, Sgall, Skopal
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (26. 5.). Bez připomínek.

 2. Vedoucí pracovišť byli vyzváni, aby zkontrolovali, komu z OA a AVP končí tento rok smlouva, a aby vyzvali příslušné pracovníky k přípravě potřebných materiálů pro VR MFF (životopis, přednáška ...).

 3. Vedoucí pracovišť byli vyzváni k předložení návrhů na podzimní konkurzy do zářijového kolegia.

 4. Vzhledem k přísnějším kontrolám je třeba připravit čerpání letošních investic dříve, ideálně přes prázdniny, na zářijovém kolegiu schválíme, které investice budou letos realizovány.

 5. Kolegium schválilo postup pro předložení excelentních výsledků v letním kole sběru za časové okno 2011-2015.

 6. Proděkan Čepek upozornil na směrnici o účtování nepřímých nákladů u projektů, kde je není možné vykázat paušálem.

 7. Kolegium sekce schválilo strategii obměny členů VR za informatiku, kterou doporučí děkanovi.

 8. Uplynul termín přihlášek na fakultní postdoky, výběr bude u obou témat proveden 1. 7.

 9. Proděkan Čepek požádal o pomoc s přípravou projektu PROGRES.

 10. Kolegium se usneslo, že do projektu PRIMUS se pokusíme podat dva návrhy za přírodní vědy a jeden za společenské.

 11. Kolegium sekce schválilo návrhy do edičního plánu.

 12. V jarním kole SFG se podalo za sekci 9 projektů, do budoucna bychom měli počet zvýšit.

 13. Proděkan Čepek tlumočil vzkaz z OZVS, aby tam studenti nevolali kvůli přerušování SC (na DPP a DPČ se nečerpají dovolené).

 14. Pracoviště sekce by měla více kooperovat při alokaci slotů v rozvrhu na akce, které neprobíhají každý týden.

 15. Kolegium sekce se shodlo, že by bylo vhodné umožnit ještě druhé kolo přihlášek na PGS tak, aby se mohli přihlásit i studenti, kteří se rozhodnou až po SZZ (tj. např. někdy v půli prázdnin).

 16. Kol. Forst informoval o postupu přípravy projektu rekonstrukce učeben.

 17. Proděkan Čepek připomněl mail proděkana Chmelíka o vykazování CŽV v SIS a požádal vedoucí pracovišť o dodržení termínů, které jsou v mailu uvedeny.

Zapsal: Forst