Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 17. března 2016

Přítomni (bez titulů): Bureš, Čepek, T. Dvořák, Forst, Lopatková, Mrázová, Sgall, Skopal, Valtr
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (11. 2.). Bez připomínek.

 2. Kolegium sekce schválilo návrh na vypsání konkurzů na AVP na ÚFAL a na OA na IÚUK, KAM a KSI.

 3. Interní fakultní termín pro podávání návrhů na GAČR je 22. 3. Proběhla diskuse o omezeních pro DPP a DPČ placených z grantů.

 4. Proděkan Čepek informoval o přípravě rozpočtu. Z rektorátu přijde rozpočet o něco později, než bývalo zvykem (AS UK bude o rozpočtu jednat až 8. 4.), fakulta i sekce by si měly mírně polepšit (nedojde-li k velkým změnám oproti předběžným číslům).

 5. Proděkan Kolman požádal o seznam předmětů vyučovaných v Aj. Proběhla diskuse, z níž vyplynul požadavek, že by tato informace měla jít vyhledat v SISu. Vedoucí pracovišť vyzvou tajemníky, aby správnost údajů v SISu zkontrolovali.

 6. Do stanoveného termínu přišel z celé sekce jenom jeden návrh do soutěže monografií (z ÚFALu) a tento návrh byl za sekci nominován. Po diskusi v kolegiu děkana byl návrh zahrnut do fakultních návrhů poslaných na rektorát.

 7. Fakulta se pokusí podat ERDF projekt na modernizaci vybavení pro výuku. Základní návrh na upgrade učeben a laboratoří už SISAL předložil, kolegium ale soudí, že by bylo možné upgrade učeben pojmout velkoryseji. Pracovníci SISALu se podívají do nových poslucháren T1 a T2 a domluví se s AV Media.

 8. Proděkan Čepek informoval, že přípravu projektu excelentního týmu v rámci výzvy OP VVV (na vybavení nového pavilónu v Tróji) za sekci koordinuje prof. Hajič. Projekt musí být připraven do června a příprava bude vyžadovat součinnost většiny pracovišť informatické sekce.

 9. Proděkan Čepek informoval o změnách v akreditacích v novém VŠ zákonu a proběhla diskuse o návrhu kandidáta do Národního akreditačního úřadu.

 10. Proběhla diskuse o způsobu odměňování sekretářek za práci pro granty, konference apod. Tyto práce nespadají do jejich standardních povinností a mělo by být přirozeně možné jim je zaplatit.

 11. SISAL byl pověřen kontrolou zásuvek silové elektřiny v podlahových krabicích. Bude-li stav neuspokojivý, požádá proděkan Čepek SB o revizi.

Zapsal: Forst