Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 10. září 2015

Přítomni (bez titulů): Čepek, T. Dvořák, Forst, Loebl, Lopatková, Mrázová, Sgall, Skopal, Tůma
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (21.5.).

 2. Proděkan Čepek požádal vedoucí pracovišť, aby připravili plán investic do příštího kolegia (do 5.10.), aby bylo možné schválené investice vyúčtovat do konce listopadu.

 3. Proděkan Čepek vyzval vedoucí pracovišť, aby znovu upozornili potenciální uchazeče o ERC granty na plánovaný ERC workshop. Současně vyzval vedoucí pracovišť, aby do příštího kolegia připravili seznam perspektivních kandidátů na řešitele ERC projektů všech kategorií (Starting, Consolidator, Advanced) na svých pracovištích.

 4. Proděkan Čepek urgoval kontrolu Seznamů pracovníků a doktorandů pro pilotní hodnocení vědy na UK za jednotlivá pracoviště.

 5. Kolegium sekce schválilo vypsání konkursu na místo docenta na IÚUK. Zároveň se v podzimním termínu musí ještě vypsat konkurs na místo vedoucího ÚFAL. Vzhledem k otevřené povaze konkursu je třeba vyjasnit, jak by se postupovalo, pokud by se přihlásil a uspěl zájemce mimo sekci, protože by to znamenalo potřebu nového pracovního místa. Je tedy otázka, zda by takový zájemce neměl nejprve projít konkursem na normální pracovní místo a zda tedy konkurs na vedoucího nemá být omezen na zaměstnance sekce.

 6. Proběhla diskuse o dislokaci. Prvním krokem byla dislokace půdní vestavby, kde byla každému pracovišti (kromě SISALu) přidělena čtyři místa pro doktorandy. Dále bylo rozhodnuto o dislokaci 4 specializovaných laboratoří v novém pavilónu v Tróji, a to Laboratoře rozpoznávání řeči (ÚFAL), Didaktické laboratoře (KSVI), Grafické laboratoře (KSVI) a Robotické laboratoře (KTIML). Ke každé laboratoři bude příslušnému pracovišti ještě dislokována jedna přilehlá pracovna. Ostatní prostory zůstávají v této chvíli sekční a o jejich rozdělení mezi pracoviště se rozhodne, až bude dostavba pavilónu dostatečně aktuální. Jako kompenzaci za laboratoře a přilehlé pracovny v Tróji uvolní ÚFAL 2 místa, KSVI 4 místa a KTIML 2 místa v půdní vestavbě (podle principu dvě místa v půdní vestavbě za každou laboratoř s pracovnou v Tróji). Těchto osm uvolněných míst si rozdělí zbývající pracoviště (KAM, IÚUK, KSI a KDSS) rovným dílem.
  Doplnění zápisu ze dne 8.10.2015: Vedoucí KSVI si dovoluje upozornit, že jeho souhlas s vrácením míst v půdní vestavbě po dostavbě pavilonu v Tróji byl na minulém kolegiu velmi rezervovaný a po diskusi se členy katedry považuje schválený návrh za nevýhodný pro KSVI.

 7. Proděkan Čepek požádal vedoucí, aby upozornili učitele, že podmínky udělení zápočtů je nutno vyhlásit na začátku semestru a je třeba, aby byly ve všech paralelkách (včetně anglických) stejného předmětu srovnatelné.

 8. Proděkan Čepek informoval, že od příštího akademického roku budou přijímací zkoušky i do studijního programu Fyzika. Požádal vedoucí KSVI a IÚUK, aby informovali členy Komise pro přijímací zkoušky (Töpfer, Šámal), že komise bude rozšířena o pracovníky z fyzikální sekce.

 9. Další kolegium sekce je naplánováno na čtvrtek 8.10. na 9:00.

Příloha: plánek dislokací

Zapsal: Forst