Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 26. března 2015

Přítomni (bez titulů): Čepek, T. Dvořák, Forst, Hnětynka, Lopatková, Mrázová, Sgall, Skopal, Valtr
Hosté (bez titulů): Barták, Šauerová
  1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (19.2.).

  2. Do 13.4. pošlou vedoucí pracovišť návrhové listy na nové členy Oborové rady GAUK odsouhlasené na minulém kolegiu.

  3. Výběr „vlajkových lodí“ na UK proběhl podivně, sekce po dohodě s vedením fakulty možná poupraví naše přeživší lodě tak, aby měly širší záběr. Nicméně úsilí vynaložené na přípravu prezentací by bylo možné zúročit zveřejněním na webu sekce a fakulty.

  4. Proděkan Čepek informoval o pokroku v přípravě rozpočtu 2015. Po solidární korekci mezi sekcemi v rámci MFF si informatická sekce oproti loňskému roku mírně finančně pohorší, ale propad je zvládnutelný. Definitivní rozpočet bude AS schvalovat 15.4.

  5. Návrhy na cenu děkana za monografie předloží vedoucí pracovišť do 31.3. 16 h.

  6. Proběhla diskuse o programu Twinning. Kolegium se shodlo, že přínos je velmi problematický v porovnání s úsilím, jež by bylo třeba vynaložit, zvláště v takto šibeničních termínech, a usneslo se, že se pokusíme získat více informací a příp. zkušeností pro případně další kolo.

  7. Další kolegium sekce je naplánováno na čtvrtek 23.4.

Zapsal: Forst