Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 19. února 2015

Přítomni (bez titulů): Bureš, Čepek, T. Dvořák, Forst, Lopatková, Mrázová, Sgall, Valtr, Zavoral
Host (bez titulů): Šauerová
  1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (22.1.) - bez připomínek, stále trvají úkoly z bodů 6 a 14.

  2. Proběhla krátká diskuse o aktuálním stavu příprav akreditace habilitačního a jmenovacího řízení.

  3. Kol. Šauerová podrobněji informovala o programu Twinning a následně proběhla diskuse. Vedoucí pracovišť pošlou do týdne návrhy zahraničních institucí, s nimiž by bylo vhodné do tohoto programu vstoupit.

  4. Proděkan Čepek informoval o stavu přečerpaných grantů. Na žádném pracovišti nepřesáhla tato částka únosnou mez, vyrovnání se provede v rámci rozpočtu 2015.

  5. Proděkan Čepek informoval o přípravě rozpočtu 2015, sekce by si (po solidární korekci v rámci MFF, která bude zřejmě letos směřovat k fyzikální sekci) neměla nijak výrazně polepšit, ale ani pohoršit.

  6. Kromě konkursů odsouhlasených 22.1. se kolegium se shodlo ještě na vypsání jednoho konkurzu na místo OA (KTIML).

  7. Kolegium sekce odsouhlasilo návrh na nové členy Oborové rady GAUK, vedoucí pracovišť záležitost s navrženými kolegy projednají.

  8. Proděkan Čepek požádal vedoucí pracovišť, aby přeposlali dopis o režimu zamykání učeben také externistům, kteří nejsou v listu is-l.

  9. Další kolegium sekce je naplánováno na čtvrtek 26.3.

Zapsal: Forst