Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 22. ledna 2015

Přítomni (bez titulů): Čepek, T. Dvořák, Forst, Lopatková, Mrázová, Sgall, Skopal, Tůma, Valtr
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání - bez připomínek.

 2. Proděkan Čepek konstatoval, že v předepsaném termínu 15.1. nedorazily žádné návrhy multilaterálních spoluprací (žádost prorektora Škrhy rozeslaná kolegiu sekce 30.12.).

 3. Vedoucí pracovišť byli vyzváni, aby každý za své pracoviště dodal jeden až dva návrhy „vlajkových lodí“ našeho výzkumu. Forma těchto návrhů je specifikována v dopise prorektora Konvalinky. Termín: do čtvrtka 5.2.; mailem Petře Novotné, která návrhy slije do jednoho dokumentu, který musí být 9.2. odevzdán na OVZS.

 4. Kolegium se shodlo, že kontaktními osobami jednotlivých oborů pro akreditaci habilitačního a jmenovacího řízení budou prof. Sgall (Teoretická informatika), Prof. Hajič (Matematická lingvistika), doc. Tůma (Softwarové inženýrství) a doc. Dvořák (Didaktika matematiky a informatiky – jen habilitační řízení společně s matematickou sekcí)

 5. Pan děkan se uvolil k účasti v komisi pro tvorbu přílohy vysokoškolského zákona.

 6. Podklady pro zpracování výroční zprávu je třeba poslat Petře Novotné do 20.2. Bližší informace ještě proděkan Čepek pošle.

 7. Kolegium se shodlo na vypsání konkurzů na vedoucího KAM, dvou míst docentů (KSI a KAM) a dvou OA (KAM a KDSS).

 8. Kolegium se usneslo, že členové panelů GAČR nemají podávat jako řešitelé a spoluřešitelé granty k tomu panelu, jehož jsou členy.

 9. Kolegium doporučilo kandidáty na ceny za propagaci: cenu děkana za Robotický den a cenu rektora za hru Československo 1918-1989.

 10. Kolegium se rozhodlo nepodávat vlastní návrh na cenu B. Hrozného a podpořit za fakultu fyzikální návrh.

 11. Proděkan Čepek upozornil, že žádosti o převod dovolených do dalšího roku by se měly podávat nikoliv jednotlivě, ale hromadně za pracoviště, s odůvodněním vedoucího pracoviště.

 12. Rezervaci jednotlivých poslucháren na fakultní nevýdělečné akce mohou provádět sami zaměstnanci, pouze u rozsáhlejších akcí (rezervace tří a více poslucháren najednou nebo jedné posluchárny na několik dní) je třeba žádat proděkana Čepka. Při diskusi padl návrh, aby doba mimo semestr byla volně přístupná pro rezervace v delším časovém období, nikoliv jen v nejblíže předcházejícím semestru, aby bylo možné s předstihem rezervovat např. SZZ.

 13. Proděkan Čepek zběžně informoval o programu Twinning, před další diskusí je třeba získat podrobnější informace. Na příští kolegium bude k tomuto bodu nejspíše přizvána kolegyně Šauerová.

 14. Doc. Lopatková upozornila, že bude letos potřeba obměnit složení informatické části Rady GAUK. Vedoucí pracovišť do příštího kolegia sekce vytipují vhodné kandidáty.

 15. Další kolegium sekce je naplánováno na čtvrtek 19.2.

Zapsal: Forst