Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 4. prosince 2014

Přítomni (bez titulů): Bureš, Čepek, T. Dvořák, Forst, Lopatková, Mrázová, Sgall, Skopal, Valtr
Hosté (bez titulů): Tůma, Kolman, Forstová
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání - bez připomínek.

 2. Proděkan Čepek informoval o vývoji stavebních akcí, které se sekce dotýkají (pavilon Trója, servrovna Trója, střecha MS, rotunda sv. Václava, terasa nad rotundou).

 3. Vedoucí pracovišť byli vyzváni k urychlenému dodání všech faktur na investice schválené na minulé schůzi kolegia a ke kontrole čerpání provozních prostředků.

 4. Proděkan Čepek vyzval k většímu zapojení Mgr. studentů do projektů SVV.

 5. Proběhla obšírná diskuse o materiálu předloženém kol. Tůmou. Kolegium se shodlo, že podporuje myšlenku jistého zpřesnění informací o obsahu SZZ, jež jsou poskytovány studentům, a to zjm.
  - přidání preambule obecně popisující hloubku testovaných znalostí
  - přidání konkrétnějšího seznamu zkoušených témat.
  Kol. Tůma navrhne text preambule a připraví dopis všem vyučujícím s výzvou k doplnění témat. Kolegium se rovněž shodlo na tom, že by bylo vhodné dát studentům možnost výběru části otázek ze společných témat tak, aby mohli zohlednit svou odbornou orientaci.

 6. Od ledna 2015 lze pro doktorandy žádat o navýšení stipendia o 1000 Kč na základě dostatečné publikační činnosti. Tuto agendu mají na starosti garanti jednotlivých oborů Ph.D. studia ve spolupráci se školiteli. Jde o třetí typ zvýšení stipendia spolu s již zavedenými zvýšeními za složení doktorské zkoušky a za složení odborné zkoušky z AJ.

 7. Proděkan Čepek informoval, že sekce si bude muset připravit plán, jak naloží s částí školného od zahraničních studentů, která nám připadne.

 8. Kolegium schválilo rozdělení úvazku kol. Gemrota, který pomáhá propagaci fakulty tak, aby část zůstala jako lektorský úvazek pod KSVI a část byla placena ze sekce.

 9. Kol. Forstová informovala o aktivitě ÚVT ohledně změny financování produktů fy Microsoft s ohledem na výzvu k poskytnutí statistických údajů, která dorazila tajemníkům pracovišť.

Zapsal: Forst