Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 24. dubna 2014

Přítomni (bez titulů): Barták, Čepek, Forst, Lopatková, Sgall, Skopal, Töpfer, Tůma, Valtr
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání. Zápis byl schválen. Proděkan Čepek prodloužil termín na kontrolu seznamu placených elektronických knihovních zdrojů do konce příštího týdne.

 2. Kolegium sekce schválilo návrh sekčního rozpočtu předložený proděkanem Čepkem.

 3. Proděkan Čepek informoval o úspěchu projektu na půdní vestavbu (náš projekt se umístil na prvním místě v žebříčku VaVpI projektů). Začínají přípravné práce na projektu pro stavební povolení.

 4. Proběhla diskuse o vykazování Smluvního výzkumu. Do 30.4. je třeba dostat prostřednictvím OVZS všechny projekty smluvního výzkumu do rektorátní databáze projektů.

 5. Podobná situace je i s vykazováním excelentních výsledků v RIVu. Zde termín tolik nehoří, ale je třeba se připravit na to, že se tak může náhle stát, a alespoň si na pracovištích předpřipravit seznamy vhodných výsledků.

 6. Proděkan Čepek informoval o projektu ERA Chairs, v jehož rámci by případně bylo možné získat prostředky na financování zahraničního odborníka, který by pomohl se zavedením nějakého nového směru.

 7. Proděkan Čepek informoval o tom, že v červnu pravděpodobně proběhne konkurz na post-doc místa částečně financovaná z UK.

 8. Proděkan Čepek informoval, že došlo ke skluzu ve vypsání jarního kola studentských fakultních grantů, termín bude zřejmě někdy kolem začátku července. Jedná se o možnost zafinancovat drobnější výzkumné nebo programátorské práce Bc. a Mgr. studentů částkou obvykle do 10 tis. Kč.

 9. Na podnět děkana fakulty se kolegium sekce zabývalo pravidlem zadávací dokumentace GAČR zakazujícím nákup výpočetní techniky. Stanovisko kolegia bylo zasláno děkanovi fakulty.

 10. Vedoucí pracovišť byli vyzváni, aby zjistili, zda na jejich pracovištích někdo spolupracuje s Northeastern University (s níž bude podepsána meziuniverzitní dohoda).

 11. Někteří členové kolegia tlumočili stížnost pracovníků sekce na kouření ve vstupní prostoře budovy a přímo před ní. V následné diskusi se kolegium shodlo, že popelník umístěný bezprostředně vedle vchodu není šťastným řešením. Sekční proděkan požádá SB o prověření možnosti posunout popelník dál od vchodu.

 12. Proběhla diskuse o neuspokojivé kvalitě jídel i šířce nabídky obědového menu v Profesním domě. Bylo dáno ke zvážení, zda neusilovat o nahrazení restaurace jiným zařízením, např. menzou, která by sloužila i studentům.

Zapsali: Forst, Čepek