Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 20. března 2014

Přítomni (bez titulů): Barták, Čepek, Forst, Klazar, Kuboň, Plášil, Sgall, Skopal, Töpfer
Hosté (bez titulů): Kolman, Brom
  1. Kontrola zápisu z předchozího jednání.. Zápis byl schválen. Proděkan Čepek konstatoval, že ze sekce nepřišel žádný návrh na Cenu děkana za nejlepší učebnic a nejlepší monografii (viz bod 6 zápisu z předchozího kolegia). Termín na podání návrhů bude prodloužen do úterý 25.3.

  2. Proděkan Čepek informoval o stavu přípravy rozpočtu. K podstatným změnám došlo v placení fakultní „daně“ – zdanění mezd (jako dosud) se bude nadále týkat pouze institucionálních peněz, u grantů se bude danit jejich režie. Pro co nejpřesnější odhad režie rozeslala Petra Novotná vedoucím pracovišť tabulku grantů získanou z OVZS, je třeba ji zkontrolovat a opravit.

  3. Kolegium sekce se shodlo na vypsání konkursů na místa docentů na KDSS a KSI, dvou OA na KSI, jednoho na IÚUK, dvou lektorů na KSVI, jednoho na KDSS a třech akademických VP na ÚFALu. Ve většině případů jde pouze o přeřazení na novou pracovní pozici v rámci stávajících úvazků. Bude rovněž zapotřebí vypsat konkursy na místa vedoucích KSVI, KDSS, KTIML a SISALu.

  4. Kol. Ježek předložil členům kolegia písemně před jednáním materiály týkající se situace s výukou předmětu Principy počítačů tak, jak byly vyžádány na minulém zasedání (viz bod 2 zápisu z předchozího kolegia). Garant bakalářského studia kol. Kolman vznesl protiargumenty, načež proběhla diskuse a po ní hlasování kolegia sekce s výsledkem 7 pro navrhovanou změnu, nikdo proti, 2 členové kolegia se zdrželi.

  5. Proděkan Čepek zašle vedoucím seznam placených elektronických knihovních zdrojů; vedoucí byli vyzváni k revizi jejich využití.

  6. Kol. Brom informoval o účasti MFF na akci Festival Fantazie a vyzval vedoucí, aby zvážili, zda z jejich pracoviště by se mohl někdo zúčastnit s popularizační přednáškou. Návrhy je třeba podat do 14.4.

  7. Kol. Forst informoval o možnostech instalace dataprojektorů do učeben S1, S6 a S7. Členové kolegia souhlasí s vybavením těchto učeben navrženým způsobem.

Zapsal: Forst