Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 20. února 2014

Přítomni (bez titulů): Barták, Čepek, Forst, Kuboň, Sgall, Skopal, Töpfer, Tůma, Valtr
Hosté (bez titulů): Kolman, Ježek
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání – bez připomínek.

 2. Kol. Ježek informoval o situaci s výukou předmětu Principy počítačů. Po několika redukcích hodinové dotace zvládá odvykládat látku dle syllabu pouze za pomoci přidaných přednášek ve zkouškovém období. Proběhla rozsáhlá diskuse obecně o výuce v prvním roce bakalářského studia, většina členů kolegia se kloní k nějaké formě navýšení dotace. Kol. Ježek připraví do 10 dnů rozbor situace vč. historie výuky předmětu a srovnání s jinými školami u nás i v cizině, proděkan Čepek materiál rozešle a kolegium na příštím zasedání rozhodne o řešení.

 3. Proděkan Čepek informoval o formálním problému se zrušením WDS, protože účast na WDS je uvedena jako „další povinnost“ v akreditačních materiálech. Kolegium sekce souhlasí s tím, aby do individuálního plánu každého studenta byla jako náhrada za WDS začleněna povinnost aktivní účasti na mezinárodní konferenci (kdykoliv v průběhu studia). Současně je ale třeba školitele upozornit, aby v plánech byly obsaženy kontrolovatelné povinnosti pro každý rok studia.

 4. Kolegium sekce se shodlo na tom, že zákaz používání mobilních telefonů při písemných zkouškách je plně v kompetenci examinátora.

 5. Vedoucí pracovišť byli vyzváni k dodání podkladů pro Výroční zprávu - do 15.3.

 6. Vedoucí pracovišť byli vyzváni k dodání návrhů na cenu děkana za nejlepší učebnici a nejlepší monografii (do březnového kolegia).

 7. Proběhla diskuse o možnostech přebudování části prostor knihovny na Malé Straně na čítárnu resp. odpočívárnu. Kolegium sekce tuto myšlenku podporuje.

 8. SKAS podal podnět na možnost rezervace laboratoří pro schůzky projektů. Kol. Forst informoval, že vedoucí týmu - zaměstnanec může rezervace zadávat.

 9. Proděkan Čepek informoval o přípravě rozpočtu (na 04 bude pokles, ostatní nevíme) a o změnách ve výpočtu vnitrofakultní „daně“ (z grantů se bude odvádět procento z režie, nikoliv z mezd).

 10. V souvislosti s bodem 9 je třeba znova zkontrolovat pasportizaci místností.

 11. Vedoucí pracovišť byli vyzvání k dodání podkladů o spolupráci s Izraelem (detaly byly členům kolegia zaslány mailem).

 12. Kol. Forst prověří možnost umístit v S6 a S7 projektory podobně v S10 a S11.

Zapsal: Forst