Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 7. listopadu 2013

Přítomni (bez titulů): Barták, Čepek, Forst, Klazar, Lopatková, Sgall, Skopal, Töpfer, Tůma
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání – bez připomínek. Z tohoto zápisu zůstal jako úkol pro VK bod 4 (oslovení zájemců o pomoc při propagačních akcích).

 2. Závěr jednání KD o indexech – indexy zůstanou jako nepovinné, právně závazný bude pouze zápis v SISu.

 3. Kolegium sekce schválilo předložené návrhy investic kromě jedné položky navržené KSI (dodatečné schválení není vyloučeno v závislosti na finančních možnostech IS).

 4. Vedoucí pracovišť připraví proděkanu Čepkovi podklady pro výplatu odměn z PRVOUKu dle metodiky schválené Radou PRVOUKu.

 5. Kolegium sekce rozhodlo o zrušení WDS pro informatické studenty.

 6. Proděkan Čepek upozornil, že uchazeči o projekty ALFA od TAČR musí co nejrychleji kontaktovat dr. Stiborovou, interní termín odevzdání projektů je 13.12.

 7. Proběhla diskuse o nominacích na nové členy panelů RVVI, několik návrhů již padlo a bude třeba je s navrženými kolegy projednat. Členové kolegia byli vyzváni k přemýšlení o případných dalších návrzích, proděkan Čepek mezitím přesněji prověří, jak chápat kritéria „člen statutárního orgánu“ a „cizinec“.

 8. Proděkan Čepek vyzval pracoviště ke kontrole čerpání provozních prostředků.

 9. Proběhla diskuse o zabezpečení inventáře v posluchárnách (lepší zámky ve stolech v katedře, shodné vložky…) a následném zmírnění režimu přístupu do učeben (zcela volný nebo na klíče od pracoven). Necháme prověřit SB, jaké jsou možnosti.

 10. Kol. Barták požádal členy kolegia o zaslání příkladů, kdy výsledky ankety ovlivnily výběr vyučujících.

 11. Kolegium vzalo na vědomí, že v období 13.11. – 22.11. bude proděkana Čepka zastupovat doc. A. Kučera.

 12. Plánovaný termín dalšího zasedání je 5.12.

Zapsal: Forst