Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 14. února 2013

Přítomni (bez titulů): Čepek, Kučera, Lopatková, Plášil, Sgall, Töpfer, Valtr, Zavoral
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání – bez připomínek.

 2. Proděkan Čepek informoval o možnosti vyzvedávat zálohu na CP bezhotovostně převodem na účet zaměstnance.

 3. Návrhy stipendií lze podávat přes SIS v aplikaci Stipendia.

 4. Z kolegia sekce vzešel návrh zavést úhradu stravenek srážkou ze mzdy. Možnost řešení prodiskutuje proděkan Čepek s panem tajemníkem a vedoucí hospodářského oddělení.

 5. Proděkan Čepek informoval kolegium, že letošním fakultní návrhem na cenu Bedřicha Hrozného je publikace J. Nešetřil, P. Ossona de Mendez: Sparsity - Graphs, Structures and Algorithms; Springer Verlag 2012.

 6. Prod. Chmelík připravuje vypsání jarního kola SFG.

 7. Kolegium diskutovalo otázku rezervace poslucháren na MS. Je třeba omezit možnost neomezených rezervací na konference ve zkouškovém období, aby bylo kde zkoušet. Kolegium navrhuje přijmout prozatím organizační řešení a upravit popis poslucháren v SISu. Kol. Zavoral připraví mail tajemníkům pracovišť, aby jednorázové akce konané během semestru rozvrhovali až po rozvržení výuky.

 8. Proděkan Čepek informoval o posledním kole 7. RP a výzvě RUK ohledně pozvání profesorů College de France.

 9. Kolegium diskutovalo o programu Horizont 2020, své zástupce do něj vyšlou KDSS a ÚFAL, ostatní zváží tuto možnost. Termín 6.3.2013.

 10. Proděkan Čepek připomenul Směrnice děkana 2/2013 a 3/2013 o vykazování publikací v OBD. Všichni vedoucí pracovišť mu na místě nahlásili, kdo je na kterém pracovišti odpovědný za sběr dat (KDSS A.Koubková, KTIML J.Hric, ÚFAL D.Zeman, KSI D.Hoksza, KAM + IÚUK V.Jelínek, KSVI + SISAL T.Holan).

 11. Proděkan Čepek vyzval k přípravě podkladů pro výroční zprávu. Termín bude ještě upřesněn.

 12. Proběhla diskuse o přípravě výstavby nového pavilonu MFF v Tróji.

 13. Na cenu za nejlepší monografii navrhlo kolegium informatické sekce publikaci Picado, J.; Pultr, A.: Frames and Locales (Topology without points), Springer, 417 s., 2011. Dodáním podkladů dr. Stiborové byl pověřen doc. Valtr.

 14. Proděkan Čepek informoval o přečerpaných grantech v roce 2012 a kolegium sekce diskutovalo o řešení pro tento rok (závazky půjdou k tíži letošních katedrálních provozních rozpočtů) i o otázce, jak tomuto problému v budoucnu zabránit (věnovat na všech grantech zvýšenou pozornost problematice náhrad za dovolené).

 15. Prof. Plášil navrhl upustit od požadavku na nostrifikace magisterských diplomů při přijímání do Ph.D. studia. RDSO by měla sama posoudit, komu získaný diplom uznává. Proděkan Čepek přednese na kolegiu děkana.

 16. Prof. Plášil navrhl povolit elektronické tajné hlasování při habilitačních a profesorských řízeních. Proděkan Čepek přednese na kolegiu děkana.

 17. Prof. Plášil upozornil, že od září musí být RUK schopen elektronicky podepisovat dokumenty – je to třeba pro finanční formulář Form C pro evropské fondy. Proděkan Čepek přednese na kolegiu děkana.

 18. Kolegium sekce vzneslo požadavek na konsolidaci sekčních aliasů a mail-listů, současný stav je velmi nepřehledný. Je třeba zveřejnit jejich popis, kdo je adresátem kterého z nich, kdo provádí aktualizace. Připraví kol. Forst.

 19. Kolegium sekce vzneslo požadavek, aby fakultní mailové adresy typu krestni.prijmeni@mff.cuni.cz fungovaly jako osobní adresy zaměstnanců, tzn. maily se z nich posílaly na jedinou adresu konkrétního zaměstnance.

Zapsal: Töpfer