Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 20. prosince 2012

Přítomni (bez titulů): Barták, Čepek, Forst, Lopatková, Nešetřil, Skopal, Töpfer, Tůma, Valtr
  1. Kontrola zápisu z předchozího jednání – bez připomínek.

  2. Proděkan Čepek upozornil, že sekce nevyužívá další zdroje peněz jako jsou unverzitní post-doc programy a fakultní studentské granty. Je třeba tyto zdroje začít sledovat, první z nich má první deadline v polovině ledna. Kolem druhého zdroje se rozproudila diskuse, jejímž výsledkem bylo doporučení vedení, zda by nebylo možné kromě listopadového termínu vyhlašovat soutěž i na jaře, což by pro naši sekci bylo výhodnější. Kol. Töpfer slíbil poslat seznam letošních témat.

  3. Proděkan Čepek informoval, že hodlá lépe administrativně podchycovat dobré bakalářské a diplomové práce pro potenciální přihlašování do různých soutěží už v průběhu obhajoby a vést jejich evidenci.

  4. Proděkan Čepek požádal vedoucí, aby zkontrolovali výsledky loňské ankety a při případném opakovaném negativním hodnocení vyvodili důsledky. Opět zazněla řada připomínek o omezených možnostech zvláště garantů předmětů sledovat výsledky. Rovněž zazněl názor, že by pro interní publikaci výsledků směrem dovnitř neměly být aplikovány stávající kvantitativní filtry a cenzura.

  5. Kol. Barták informoval o přípravě nové akreditace. Proběhla diskuse o vhodnosti zachování kombinovaného studia a příp. změně formy jeho výuky.

  6. Proběhla diskuse o singulárních, ale nepříjemných případech, kdy si student oboru X zvolí téma práce z oboru Y a u „jeho“ komise X „projde“ práce, která nedosahuje standardu vyžadovaného komisí Y. Dostačujícím řešením by měla být pečlivější kontrola textu zadání práce vedoucím pracoviště vedoucího práce, když zadání podepisuje, a případné přizvání konzultanta.

  7. Kol. Forst informoval o porušení kabeláže sítě vedoucí do suterénu a navrhl zařadit pro příští rok do plánu investic SB částku 0,5 mil. Kč na vybudování řádného prostupu, což umožní lepší využití i dalších suterénních prostor. Kolegium sekce návrh schválilo.

Zapsal: Forst