Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 22. listopadu 2012

Přítomni (bez titulů): Barták, Čepek, Forst, Kuboň, Sgall, Skopal, Töpfer, Tůma, Valtr
  1. Kontrola zápisu z předchozího jednání – bez připomínek.

  2. Kolegium sekce schválilo rozdělení odměn, vedoucí připraví podklady odděleně pro zdroj PROVOZ a PRVOUK.

  3. Kolegium sekce schválilo kandidátku zástupců do panelů GAČR – 103: Skopal, Pokorný, 201: Nešetřil, Pultr, 202: Tůma, Loebl, Z. Dvořák, A. Kučera, 402: Zimmermann, 406: Lopatková, Kuboň.

  4. Proděkan Čepek informoval o nové Směrnici děkana 6/2012 ohledně převádění dovolených. Formálně to sice lze, ale s nepříjemnými omezeními a agendou; nadále tedy platí apel, aby si zaměstnanci vybírali dovolenou řádně a včas.

  5. Proděkan Čepek informoval o stanovisku kolegia děkana k uzavírání nových zaměstnaneckých smluv.

  6. Proběhla diskuse kolem aktivity proděkana Němečka směřující k návrhu na změnu strategie výpočtu RIV bodů. Katedry by měly intenzivně spolupracovat.

  7. Kolegium sekce se usneslo, že v databázi ODB preferuje vkládání odkazů na originální dokumenty před ukládáním vlastních PDF.

  8. Kolegium sekce schválilo zařazení nového titulu do Edičního plánu nakladatelství Carolinum: V. Kettnerová – Lexikálně sémantické konverze ve valenčním slovníku.

  9. Kol. Forst podal informace o postupu přestavby WiFi sítě a plánu projektového serveru pod správou SISALu.

  10. Kol. Barták upozornil, že do konce roku mají katedry připravit profily absolventů a příp. nové směry pro akreditaci Mgr. studia.

Zapsal: Forst