Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 20. září 2012

Přítomni (bez titulů): Barták, Čepek, Kuboň, Sgall, Skopal, Töpfer, Tůma, Valtr
  1. Kontrola zápisů z předchozího jednání – bez připomínek.

  2. Materiály k návrhu na čestný doktorát pro prof. Joshiho byly kolegiem projednány a shledány dostatečnými (je pouze potřeba opravit pár drobných chyb). Nyní čekáme na vyjádření FF UK, zda souhlasí, aby byl návrh podáván jako společný. Jakmile budeme mít toto vyjádření k dispozici, předloží Informatická sekce návrh kolegiu děkana a následně (v případě kladného projednání) vědecké radě MFF UK.

  3. Proděkan Čepek podal informaci k převodu prostředků z účtu 04 (PRVOUK) na účet 01-PROVOZ. Jedná se o převod za období leden až červen, a to jak u provozních tak u mzdových prostředků a jde víceméně o technickou účetní operaci (celkový objem peněz se nemění).

  4. Proděkan Čepek předal informaci z kolegia děkana o tom, že závěrečné práce (bakalářské, diplomové, rigorózní, disertační) vedené externisty musí být pod supervizí interního akademického pracovníka (podrobnosti viz bod 9 na straně 4 http://www.akreditacnikomise.cz/attachments/article/83/standardy_pro_sp_03_2011.pdf). Dále se jednalo o nadcházející akreditaci magisterského studia. Vedoucí pracovišť byli vyzváni, aby na svých pracovištích zahájili diskusi o potřebných změnách.

  5. Návrhy na podzimní konkursy: sekce schválila vypsání konkursů na profesorská místa na KTIML a IÚUK a docentské místo na ÚFAL. Konkursy na OA nyní sekce vypisovat nebude, ale kolegium vzalo na vědomí, že v dohledné době (pravděpodobně již na jaře 2013) bude třeba vypsat konkursy na KTIML (obor logika, je třeba nahradit prof. Štěpánka) a na KAM (již delší dobu diskutované posílení optimalizační skupiny).

  6. Z diskuse vyplynulo, že vedoucí pracovišť nevidí v SISu výsledky studentské ankety týkající se pracovníků katedry a taktéž garanti oborů nevidí výsledky u předmětů daného oboru. Proděkan Čepek zjistí, kdo příslušná práva k prohlížení nastavuje, a zajistí, aby byla v budoucnu nastavována automaticky.

  7. V průběhu října bude nutné poslat mail všem pracovníkům sekce, aby nahlásili případné závady ve svých místnostech způsobené probíhající opravou fasády (protečení, problémy s okny). Seznam závad bude předán stavbě k odstranění (nutno udělat dříve, než stavba dílo předá, což bude cca koncem října).

  8. Bude nutné stanovit pravidla pro parkování ve dvoře. Zatím se zdá jako schůdné, aby pracovníci sekce mohli bránu otvírat pomocí čtečky u dveří v průjezdu. Pracovník může tímto způsobem vpustit do dvora i svého hosta. Ostatní mohou zajíždět jen ve výjimečných případech a to na povolení sekčního proděkana. Vrátní budou mít příkaz do dvora nikoho bez povolení nevpouštět. Každé auto parkující na dvoře bude mít na palubní desce kontakt na pracovníka sekce (jméno, telefon), který vozidlo do dvora vpustil. Pravidla budou projednána na kolegiu děkana a s tajemníkem fakulty.

  9. Světla na chodbách nad tabulemi: katedry, které mají zájem, si mohou prohlédnout řešení na chodbách KAMu, a v případě zájmu požádat Správu budov o shodné řešení na svých chodbách.

Zapsal: Čepek