Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 6. června 2012

Přítomni (bez titulů): Čepek, Kratochvíl, Lopatková, Sgall, Töpfer, Tůma, Valtr, Vojtáš
  1. Chystaná výuka v AJ: Pokud vše půjde dobře, tak se IS pokusí zahájit výuku na Bc. i Mgr. stupni studia od AR 2013-2014. Prof. Kratochvíl vysvětlil, jak si předběžně představuje propagaci směrem k zahraničním studentům. Vše se ale bude odvíjet od nové propagační strategie MFF pod novým vedením a od osoby proděkana pro PR, což by měla být nově zřízená funkce.

  2. Propagace fakulty a studia nový web: Propagaci pro studenty studující v češtině je také třeba změnit a posílit. Co se týká webu, informovali kol. Töpfer a Čepek o schůzce, která k tomuto tématu proběhla na Karlově dne 24.5.

  3. Studijní informační systém: Zazněl požadavek, aby Erudio dodalo k SISu API pro „programování“ SISu, aby bylo možno ze SISu extrahovat požadovaná data a provádět některé typy hromadných akcí jednodušším způsobem než dosud. Kromě toho by mělo k SISu existovat něco jako issue tracker. Konkrétní požadavky slíbil zformulovat doc. Tůma.

  4. Přijímací zkoušky na doktorské studium: Bylo dohodnuto, že zkouška by neměla být opakováním státnic, které většina uchazečů skládala cca měsíc před přijímačkami. Nicméně přijímací zkouška by neměla být zcela formální. Za přiměřené bude považováno položit uchazeči dva dotazy, jeden z okruhu na který se hlásí (dle tématu na které se hlásí ke svému školiteli) a jeden přímo na téma plánované disertace.

  5. Zřízení pobočky pokladny na MS: Zřízení pokladny je stavebně poměrně náročná akce, pokladna musí splňovat řadu přísných bezpečnostních kritérií. Navíc je pravděpodobné, že stejnou službu by pak požadovala také Trója a Karlín. Náklady na takovou akci by byly poměrně vysoké. Rozumnější se zdá být varianta usnadnit v maximální možné míře bezhotovostní styk, aby nebylo nutné peníze převážet. Jedním z opatření, které by mohlo velmi pomoci je umožnit posílání záloh na cestovní příkazy na účet zaměstnanců.

  6. Čestný doktorát navržený ÚFALem: kolegium se usneslo, že na základě materiálů, které zašle doc. Lopatková, rozhodne na příštím zasedání hlasováním, zda udělení doporučit nebo ne.

  7. Komerční využití výsledků, spolupráce s firmami: Tento bod byl pro nedostatek času odložen na příští zasedání kolegia.

Zapsal: Čepek