Zápis z kolegia informatické sekce ze dne 22.3.2012

Přítomni (bez titulů):     Barták, Bureš, Čepek, Forst, Lopatková, Nešetřil, Töpfer, Valtr, Vojtáš

1)      Schválení zápisu z 23.2. Zápis byl schválen. V souvislosti se zápisem bylo ještě probráno toto:

·         Proděkan Skála stále navrhuje, aby byl průměr z matematiky (na výročních vysvědčeních) pro promíjení přijímací zkoušky zvýšen z 1.5 na 1.75. Kolegium se usneslo, že tomu není potřeba nijak bránit, pokud s tím bude souhlasit i matematická sekce, a budou tedy zachovány stejné podmínky pro přijetí na obou programech. Dále se kolegium sekce domnívá, že přijímací zkouška by se neměla jmenovat „Přijímací zkouška z matematiky“ ale „Test studijních předpokladů pro obory matematika a informatika“. Důvodem je snaha neodradit zbytečně případné uchazeče už názvem přijímací zkoušky.

·         Jeden den s informatikou 2012 se musí konat v září, jak již je oznámeno v harmonogramu oslav 60. výročí MFF. Nelze ho tedy posunout na leden 2013. Co se týká konání JDI 2013 (zda leden, září nebo jiný termín), bylo rozhodnutí odloženo.

·         Doc. Töpfer byl kolegiem schválen jako koordinátor propagačních akcí na sekci Informatika. Vedoucí kateder mají za úkol cca do 14 dnů poslat doc. Töpferovi přehled propagačních akcí a seminářů pro studenty středních škol, které jsou pořádány jejích pracovištěm.

·         Doc. Töpfer a doc. Kolman byli kolegiem pověřeni přípravou přijímacích zkoušek (a příkladů k nim) pro všechny letošní termíny přijímacích zkoušek.

2)      Rozpočet. Kolegium sekce bylo seznámeno s návrhem rozpočtu MFF pro tento rok. Rozpočet ještě musí projít schvalováním v AS. Zatím jsou známa hrubá čísla, kolik sekce dostane prostředků na výuku a na vědu. Podrobný rozpočet sekce bude předložen před příštím kolegiem. Hlavní propad financí je na zdroji 01 – o 15 milionů proti roku 2011. Z toho vyplývají dvě skutečnosti. Jednak je jasné, že odměny ze zdroje 01 budou letos minimální (pokud vůbec nějaké), což zasáhne zejména ty pracovníky, kteří jsou placeni 100% ze zdroje 01. A za druhé je nutné, aby všechny výzkumné skupiny, které v současnosti nemají žádný grant, na kterém jsou podstatné mzdové prostředky, o takový grant letos požádaly.

3)      Květnové konkurzy. Prof. Vojtáš navrhl vypsání dvou konkurzů na KSI. Jedná se o konkurzy na stávající místa (1x OA a 1x lektor), nejde tedy o nově vytvářená místa. Kolegium vypsání těchto konkurzů schválilo.

4)      Partnerství s firmami. Kolegium projednalo materiál předložený prof. Vojtášem a dohodlo se na svolání schůzky pracovní skupiny, která se propagací a partnerstvím s firmami bude dlouhodoběji zabývat , na čtvrtek 29.3. od 11 hodin (po Radě PRVOUKu).

5)      Různé. Doc. Čepek přislíbil sehnat a rozeslat podrobnější informace pro přípravu příspěvků do zvláštního čísla Vesmíru k 60. výroči MFF. Kolegium bylo informováno, že práce na opravě fasády naší budovy budou zahájeny začátkem dubna. Dvůr bude po dobu opravy (cca do konce října) uzavřen, nebude tam možné parkovat.