Zápis z kolegia informatické sekce ze dne 23.2.2012

Přítomni (bez titulů):     Barták, Čepek, Forst, Lopatková, Nešetřil, Töpfer, Tůma, Valtr, Vojtáš                
Hosté (bez titulů):          Kratochvíl, Sgall

1)      Přijímací zkoušky

Podmínky pro přijetí: návrh předložený doc. Kolmanem byl projednán a s drobnými úpravami schválen. Jediná podstatnější úprava: Kolegium sekce doporučuje uznávat maturitu složenou nejen v aktuálním roce dané přijímací zkoušky, ale i pokud byla složena v nějakém delším období, např. v posledních třech letech nebo případně i zcela bez časového omezení. Pověřilo garanta doc. Kolmana projednat tuto změnu s garantem matematické sekce doc. Kulichem s cílem udržet stejné podmínky promíjení přijímací zkoušky na obou sekcích. Návrh proděkana Skály na zvednutí průměru z matematiky (na výročních vysvědčeních) z 1.5 na 2.0 schválen nebyl.

2)      Propagace fakulty, získávání studentů

Předběžně bylo dohodnuto, že sekce potřebuje koordinátora všech propagačních akcí a dalších akcí vhodných pro získávání studentů (např. korespondenční semináře). K tématu se vrátíme na dalším kolegiu. Doc. Kolman přislíbil prozkoumat jak je fakultní web prolinkován s webem „Studuj Matfyz“ a případně navrhnout vylepšení fakultních stránek určených pro uchazeče o studium. Pro web „Studuj Matfyz“ přislíbil promyslet, jestli by bylo vhodné na něj umístit podrobnější informace pro uchazeče o přijímacích zkouškách na informatiku.

3)      Rada PRVOUK

Koordinátor sekčního PRVOUKu prof. Kratochvíl navrhl složení Rady. Po diskusi byli někteří kandidáti nahrazeni jinými, další potenciální kandidáti byli přidáni. Nakonec bylo dohodnuto, že budou osloveni, zda by se svým členstvím v radě souhlasili, tito kolegové (bez titulů, podle abecedy): Čepek, Hajič, Kratochvíl, Koubek, Loebl, Matoušek, Nešetřil, Plášil, Pokorný, Sgall, Vojtáš.

4)      Cena děkana

Vedoucí pracovišť byli vyzváni, aby ze svých pracovišť navrhli vhodné práce na cenu děkana za nejlepší monografii a cenu děkana za nejlepší učebnici za rok 2011, pokud na jejich pracovištích vhodné práce vznikly.

5)      Úpravy Karolínky

Garant magisterského studia doc. Barták předložil úpravy, navrhované pro další AR v požadavcích k státní závěrečné zkoušce. Pro obory I1, I3 a I4 byly úpravy schváleny, obor I2 (prof. Vojtáš) ještě nějaké změny možná dodá.