Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 7. dubna 2011

Přítomni (bez titulů): Barták, Forst, Hajič, Kučera, Kratochvíl, Vojtáš, Töpfer, Tůma
  1. Proděkan Kučera připomněl blížící se termín odevzdávání přihlášek FRVŠ.

  2. Proděkan Kučera upozornil vedoucí pracovišť na povinnost jmenovat dozory pro přijímací zkoušky.

  3. Kolegium sekce schválilo návrh rozpočtu předložený proděkanem Kučerou.

  4. Proběhla diskuse o zadávání publikací do databáze RIV. Členové kolegia přitom konstatovali slabou uživatelskou podporu informačních systémů, a to jak na straně fakulty, tak i univerzity. Chybí především propojení databází a možnosti kontroly správného a efektivního vykazování.

  5. Proběhla diskuse o podmínkách promíjení přijímací zkoušky na Bc. studium. V otázce uznávání státní maturity vyššího stupně z matematiky dospělo kolegium ke shodě, pouze kolega Hajič s ním nesouhlasí. Po delší diskusi se kolegium shodlo i na požadované hranici průměru známek z matematiky, a to 1,75.

  6. Proběhla diskuse o návrhu na změnu podmínek habilitačního a jmenovacího řízení, který se bude předkládat na fakultě a posléze na univerzitě. Týkala se zjm. počtu publikací. Konečným kompromisem je varianta dosáhnout buďto požadovaný počet publikací v časopisech s impakt faktorem nebo publikací ve sbornících zařazených do databáze Web of Science.

  7. Kol. Forst upozornil na nutnost vedení evidence zařízení umisťovaných do nové servrovny. Patřičné instrukce budou rozeslány vedoucím a správcům sítí na katedrách e-mailem.

Zapsal: Forst