Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 30. září 2010

Přítomni (bez titulů): Barták, Forst, Hajič, Kučera, Töpfer, Tůma, Vojtáš, Sgall
  1. Kontrola zápisu z předchozího jednání – bez připomínek.

  2. Proběhla diskuse o kritériích přijímání nových pracovníků na místa odborných asistentů a bylo konstatováno, že je třeba klást důraz na publikační činnost a zahraniční zkušenosti. Poté kolegium sekce rozhodlo o návrhu vypsat výběrová řízení na místa odborných asistentů na KAM, KDSS a KSI.

  3. Vedoucí pracovišť byli vyzvání k podávání požadavků na investice (do 14 dnů).

  4. Kolegium schválilo rozdělení odměn dle návrhu proděkana Kučery.

  5. Proděkan Kučera tlumočil nespokojenost vedení fakulty se skladbou zástupců kateder vysílaných na promoce.

  6. Pracovní skupina pro přípravu testů na přijímací zkoušky ověřovala svůj návrh na skupině studentů prvního ročníku. Výsledky dopadly vcelku uspokojivě, pouze v systému hodnocení by asi stálo za úvahu drobné zmírnění dopadu špatných odpovědí. Kolegium sekce ještě diskutovalo otázku, zda udělat testy zcela shodné s testy na studijní program matematika. Členové kolegia velmi kladně hodnotili fakt, že se obě sekce shodly na struktuře testů, nicméně velmi mírně převažoval názor, aby se testy nepatrně lišily. Nešlo přitom o odlišení faktického obsahu jako spíše o psychologický dopad skutečnosti, zda jsou či nejsou testy shodné.

  7. Dlouhá diskuse proběhla k tématu reakreditace bakalářského studia. Kolegium sekce ocenilo, že KSI konkretizovala své návrhy na radikálnější změny, nicméně tyto návrhy budou muset projít ještě rozsáhlejší diskusí, na niž asi není dost času v rámci přípravy stávající reakreditace. Je třeba proto soustředit veškeré síly na drobnější změny existující akreditace – především je nutné najít vhodné garanty studijního programu a studijních oborů.

  8. Proběhla kratší diskuse ohledně návrhu na udělení čestného doktorátu prof. Joshimu. Kolegium v této věci prozatím nerozhodlo.

Zapsal: Forst

Dodatečná informace k bodu 2: Po jednání s vedením fakulty došlo ke změně. Nový návrh, schválený per rollam, je 1 místo OA na KAM a 1 místo lektora na KSI.