Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 25. května 2010

Přítomni (bez titulů): Barták, Forst, Kratochvíl, Plášil, Töpfer, Valtr, Vojtáš
Host: Pokorný
  1. Kontrola zápisu z předchozího jednání – bez připomínek.

  2. Proběhla diskuse k současnému návrhu vedení fakulty na vyhlášení přijímacích zkoušek, tj. bez uznávání SCIO testů. Opětovně byly široce diskutovány různé aspekty, včetně finančních. Na závěr proběhlo nové hlasování o tom, zda kolegium sekce souhlasí s vyhlášením PZ v tom duchu, jak bylo vedením fakulty připraveno. Na návrh proděkana Kučery se hlasovalo percentuálně, s výsledkem 545:255 ve prospěch zavedení PZ (hlasy proděkana Kučery a kol. Hajiče byly zaslány e-mailem). Nicméně se členové kolegia jednomyslně usnesli na tom, že nadále považují dosažení určité hranice ve SCIO testu za postačující podmínku přijetí na informatickou sekci MFF a byli by rádi, kdyby vedení fakulty tuto možnost ještě zvážilo.

Zapsal: Forst