Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 6. května 2010

Přítomni (bez titulů): Barták, Forst, Hajič, Kratochvíl, Kučera, Plášil, Töpfer
Hosté: Hric, Kolman, Valtr
  1. Kontrola zápisu z předchozího jednání – bez připomínek.

  2. Proběhla diskuse k návrhu znovuzavedení přijímacích zkoušek. Obecně bylo konstatováno, že pro objektivní vyhodnocení experimentu by bylo lepší počkat, až doběhne jeden celý cyklus. Situace nás ale nutí k rychlejšímu rozhodnutí pod tlakem. Důležitým aspektem je rovněž to, že většina srovnatelných škol (FEL, FIT, FI MU) jakousi formu regulovaného přijímání má. Většina účastníků se shodla na tom, že pokud budou testy zavedeny, jejich smyslem je pokud možno zabránit přijetí lidí, kteří ve skutečnosti nechtějí studovat (s odkazem na alarmujících 30% „studentů“, kteří neabsolvují ani jeden pokus o splnění jakékoliv studijní povinnosti). Zároveň by neměly odrazovat uchazeče příliš tvrdě nastavenými podmínkami, zvláště s přihlédnutím k různé úrovni středních škol. Proto by také testy neměly mít podobu čistě „znalostní“ zkoušky, ale spíše testu studijních předpokladů. Současně je žádoucí promíjet tento test uchazečům, u nichž je dostatečně průkazné, že mají předpoklady a zájem se studiu věnovat (úspěšné řešení alespoň krajského kola olympiád, SCIO testy apod.).
    Většina kolegia se rovněž shodla na tom, že bez ohledu na výsledek těchto jednání je nutné otevřít otázku kontroly splnění studijních povinností už po prvním semestru. Opět není účelem zbavit se těch studentů, kteří mají pomalejší start, ale mají chuť na sobě pracovat. Smyslem by mělo být zbavit se těch, kteří ve skutečnosti vůbec školu studovat nechtějí.
    Na závěr proběhlo hlasování o tom, zda členové kolegia spíše podporují či nepodporují znovuzavedení testů ve výše uvedeném duchu (a to bez ohledu na rozhodnutí ostatních sekcí), s výsledkem 6 pro, 1 se zdržel.

Zapsal: Forst