Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 3. listopadu 2008

Přítomni (bez titulů): Barták, Forst, Hajič, Kučera, Plášil, Pultr, Töpfer
Host: Vojtáš
  1. Kontrola zápisu z předchozího jednání – bez připomínek.

  2. Dne 2.12. proběhne Den otevřených dveří. Je třeba nahlásit kol. Töpferovi zástupce kateder na dopolední program a s kol. Majerechem domluvit odpolední program na MS.

  3. Kolegium sekce souhlasí s udělením dvou mimořádných cen Bolzanovy nadace za informatiku (Surynek, Brom).

  4. Kolegium sekce schválilo rozdělení investic a odměn podle návrhu proděkana Kučery.

  5. Proděkan Kučera vyzval ke kontrole čerpání provozních prostředků.

  6. Kolegium sekce schválilo tři podané návrhy do Edičního plánu. Proběhla diskuse o další strategii publikace dizertačních a habilitačních prací touto cestou.

Zapsal: Forst