Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 29. září 2008

Přítomni (bez titulů): Barták, Forst, Hajič, Kratochvíl, Kučera, Plášil, Töpfer
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání – bez připomínek.

 2. Proběhla diskuse o konkurzech. Kolegium se shodlo na vypsání konkurzů na
  - 2 místa docentů na KAM
  - místa odborného asistenta na KAM, KTIML a KSI.

 3. Proděkan Kučera rozdal podklady pro provedení odvodů režie z grantů. Vedoucí a řešitelé grantů provedou kontrolu podkladů a převedou určené částky na konto 200-01/ODVODY.

 4. Proděkan Kučera informoval o jednáních o změně garance výuky matematické analýzy pro informatickou sekci z KMA na KAM.

 5. Proděkan Kučera vyzval k podávání návrhů na čerpání investic (cca do 14 dnů).

 6. Proděkan Kučera informoval o stavu zápisu do 1. roč. Bc studia, k dnešnímu dni je zapsáno 314 studentů.

 7. Předběžný termín příští schůze kolegia je 3.11. v 15:30.

Zapsal: Forst