Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 5. února 2008

Přítomni (bez titulů): Barták, Forst, Kratochvíl, Kučera, Lopatková, Pokorný, Töpfer
  1. Kontrola zápisu z předchozího jednání – bez připomínek

  2. Kolegium sekce schválilo výsledek hospodaření v roce 2007.

  3. Kol. Töpfer předložil poslední verzi modifikace studijních plánů, do týdne je třeba doplnit poslední detaily.

  4. Kol. Pokorný vyslovil souhlas s tím, aby byl navržen na funkci proděkana pro vědu a výzkum. Kol. Kučera projevil ochotu ještě nejvýše po část dalšího funkčního období zastávat funkci proděkana pro informatiku.

Zapsal: Forst