Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 1. listopadu 2006

Přítomni (bez titulů): Barták, Hajič, Kratochvíl, Kučera, Plášil, Töpfer
  1. Kolegium sekce schválilo návrh na udělení nadační ceny Bernarda Bolzana za informatiku pro RNDr. Tomáše Skopala, Ph.D.

  2. Kolegium sekce schválilo jediný došlý návrh na zařazení publikace do edičního plánu MFF na rok 2007 – návrh předložil ÚFAL, jedná se o titul Hajičová a kol.: Nová mluvnice češtiny I, II.

  3. Proběhla diskuse o připravované reformě bakalářského studia na informatice.

  4. Jak předem sdělil e-mailem proděkan Kučera, připravují se reakreditace habilitačního a jmenovacího řízení. Vedoucí pracovišť zajistí, aby každý docent a profesor vyplnil příslušný formulář (v kolonce A10 se v něm uvádí celkový počet všech aspirantů a doktorandů, které příslušný pracovník kdy vedl jako školitel). Vyplněné formuláře je třeba doručit proděkanu Kučerovi do konce listopadu.

  5. Den otevřených dveří se bude konat ve čtvrtek 30.11.2006. Vedoucí každého pracoviště pověří jednoho zástupce pracoviště účastí na dopoledním programu v Národním domě na nám. Míru (Raisův sál, 8-12 hod., podávání individuálních informací o studiu). Jméno pověřeného pracovníka sdělte kol. Töpferovi. Dále vedoucí každého pracoviště zajistí jednu přednášku do odpoledního bloku pro zájemce o studium informatiky (posluchárna S3). Jméno přednášejícího a název přednášky sdělte kol. Majerechovi (KTIML), který odpolední program koordinuje, přímo s ním domluvte i délku a začátek přednášky.

  6. Bylo odsouhlaseno rozdělení investičních prostředků a sekce zároveň přijala garanci v maximální výši 250.000 Kč na investici spojenou se zamýšleným projektem zřízení „Centra pro přístup k obětem holocaustu“, pokud se nepodaří prostředky získat jiným způsobem.

Zapsal: Töpfer