Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 20. května 2004

Přítomni (bez titulů): Forst, Hajič, Kratochvíl, Kučera A., Pokorný, Štěpánek
Hosté (bez titulů): Čepek, Koubek, Kučera L.
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání - bez připomínek.

 2. Kolegium sekce schválilo návrh udělení Hlávkovy ceny studentovi 5. roč. Zdeňku Dvořákovi.

 3. Proděkan Kučera podal informace o přestavbě budovy - momentálně není dost peněz na krytí nákladů, které převyšují původní odhad, dodatečné finanční prostředky se intenzivně shánějí. S tím souvisí také informace, že objekt menzy zůstává v provozu do konce kalendářního roku a je tedy možné část výuky (včetně jedné počítačové laboratoře) za nedokončené prostory na MS přenést zpět tam.

 4. Kol. Čepek a Kučera L. předložili sekci společný návrh úpravy syllabů předmětů Algoritmy a datové struktury I a II. Kolegium sekce:
  - schválilo předložený návrh
  - doporučilo urychleně vypracovat skripta pokrývající syllabus
  - přistoupilo na dohodu pracovišť o garantování předmětu (ADS I - KTIML, ADS II - KAM)
  - rozhodlo o personálním zabezpečení pro příští rok (ADS II ZS: Kučera L., ADS I LS: Kučera, Čepek ev. někdo další).

 5. Kol. Forst předložil hrubou představu nového předmětu Internet. Kolegium koncepci schválilo.

Zapsal: Forst