Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 6. listopadu 2003

Přítomni (bez titulů): Forst, Hajič, Hajičová, Kratochvíl, Kryl, Kučera, Pokorný, Töpfer
Host: Klazar
  1. Kontrola zápisů z předchozích jednání - bez připomínek.

  2. Kolegium sekce schválilo návrhy edičního plánu; proděkan Kučera upozornil, že napříště nebude akceptovat návrhy, které nebudou předloženy předem.
    V případě návrhu prof. Nešetřila (C.Berge: „Kdo zabil vévodu z Densmoru“) kolegium sekce ve smyslu směrnice děkana 2/2001, část III, doporučilo návrh zaslat přímo předsedovi ediční komise (s vyjádřením pracoviště) - v tomto případě se totiž kolegium k takovémuto návrhu nevyjadřuje.

  3. Proděkan Kučera informoval o situaci kolem přípravy návrhů výzkumných záměrů.

  4. Fakulta bude kompenzovat loňské snížení výše 14. platu a letošní čtrnáctý plat bude vyplacen ve výši 0,7. Rozdělení kvóty odměn na pracoviště provede proděkan Kučera. Dále informoval o stavu finančních prostředků v rezervě sekce.

  5. Vedoucí pracovišť byli opětovně vyzvání ke kontrole výkazů pedagogické vytíženosti.

  6. Den otevřených dveří bude 2.12., přípravu bude opět koordinovat kol. Majerech.

  7. Kol. Forst informoval o dosavadním režimu pojištění servrovny. Vedoucí pracovišť projevili zájem o zjištění možností rozšíření pojištění o katedrální servery.

Zapsal: Forst